..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 10
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36405 กัญชรส อนุโรจน์ พุทธรรมนำชีวิต เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
2 36406 จิรภัทร วโรกุล ห้องสมุด การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
3 36407 จิราพัชร สมบัติพงษ์ บาสเกตบอล การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
4 36408 ชญาพร รัตนโค้น รอบรู้ รอบโลก การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
5 36409 ชนาพัช วิลัยนนท์ บาสเกตบอล บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
6 36410 ณัชชา รุ่งฟ้า บรรณารักษ์น้อย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
7 36411 ณัฎฐณิชา ขุนศรีรักษา บรรณารักษ์น้อย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
8 36412 ณัฐนรี ไทยานันท์ บาสเกตบอล พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
9 36413 ณัทนิชชา จำเนียรลาภ พุทธรรมนำชีวิต บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
10 36414 ธนพร กสิหัตถ์ ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
11 36415 นฤมล พันธ์นิยม บาสเกตบอล การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
12 36416 น้ำทิพย์ สุขประเสริฐ Science movies เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
13 36417 นีนนารา สุขโชติ บาสเกตบอล พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
14 36418 ปาณิสรา รุจิธรรม พุทธรรมนำชีวิต เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
15 36419 ปิยณัฐ คุ่ยสว่าง พุทธรรมนำชีวิต ดนตรีไทย3 ไม่มี   
16 36420 ปิยะธิดา ธรรมมิกะ ห้องสมุด เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
17 36421 พัชราภา อุดมทรัพย์ เจอนั่นเจอนี่ งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
18 36422 พัณณ์ชิตา พาณิชย์พรชัย English พาเพลิน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
19 36423 พิชชาพร สุขสวัสดิ์ บาสเกตบอล เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
20 36424 พิชญา ภาวะนา พุทธรรมนำชีวิต บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
21 36425 ภัทรลภา พิสาพากย์ English พาเพลิน บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
22 36426 ภูริศา เสือเพรียว ชุมนุมพยาบาล เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
23 36427 มนัสนันท์ ทรัพย์สุริต English พาเพลิน นาฏศิลป์3 ไม่มี   
24 36428 เมธารดี ท้าวอิ่ม บรรณารักษ์น้อย ดนตรีสากล3 ไม่มี   
25 36429 รมิตา ศิริมงคล สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
26 36430 รวิสรา เล็กประทุม อานาปานสติ บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
27 36431 รัตติยาพร ทัศนุรักษ์ พุทธรรมนำชีวิต เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
28 36432 ลภัสรดา กองธนะ ชุมนุมพยาบาล เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
29 36433 เลิศลักษณ์ แก้วบุญ รอบรู้เรื่องจีน พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
30 36434 วรกานต์ จิตนวิบูลย์ พุทธรรมนำชีวิต การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
31 36435 วรรณรท พรรณรัตน์ รอบรู้ รอบโลก การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
32 36436 วรัญญา ทิพวรรณ เจอนั่นเจอนี่ บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
33 36437 วรินทร หนูเส็ง English พาเพลิน บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
34 36438 ศุภิสรา ไตรพรหม บรรณารักษ์น้อย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
35 36439 สกุลยา สาลี Science movies เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
36 36440 สมิตา มณีชาติ กลองไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
37 36441 สิรภัทร สุทธะโทธน English พาเพลิน บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
38 36442 สิริรินทร์ สิงหนาท พุทธรรมนำชีวิต การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
39 36443 อริสราณ์ พูลทรัพย์ English พาเพลิน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
40 36444 อินทิพร ตามสอน พุทธรรมนำชีวิต การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................