..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 11
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36445 กวิตา แสงซื่อ สร้างสรรค์งานศิลป์ ดนตรีไทย3 ไม่มี   
2 36446 กัญญณัช ทิมพิทักษ์ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
3 36447 กุสุมาภรณ์ บุญรอด A- maths ม.ต้น งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
4 36449 จินตนารัตน์ อ้วนเจริญ ปี่พาทย์ไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
5 36451 ชุติมา แก้วเบี่ยง เปิดประตูสู่นิพพาน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
6 36452 ณภรณ์ บวรสิทธิกุล สนุกกับSTEM ดนตรีไทย3 ไม่มี   
7 36453 ณัฐณิชา ทองแกมใบ สนุกกับSTEM การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
8 36454 ณัฐธิชา ควรพินิจ ธนาคารโรงเรียน งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
9 36455 ณัฐนรี การสมชน พุทธรรมนำชีวิต พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
10 36456 ณัฐมน ขันธวิธิ A- maths ม.ต้น งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
11 36457 ทิพยวรรณ เรือนหลวง ธนาคารโรงเรียน พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
12 36458 ธัญญพร สุขญาณกิจ A- maths ม.ต้น นาฏศิลป์3 ไม่มี   
13 36459 ธัญญวรินทร์ วงศ์ใหญ่ A- maths ม.ต้น งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
14 36460 ธันยพัฒน์ โชคปิตินันท์ ธนาคารโรงเรียน การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
15 36461 นัดดา ไทยลี A- maths ม.ต้น เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
16 36462 นิชาภา ฤทธิ์ชีลอง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์3 ไม่มี   
17 36463 เบญญาภา แสงสุริยา Science movies นาฏศิลป์3 ไม่มี   
18 36464 ปรียดา แจ่มแจ้ง A- maths ม.ต้น งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
19 36465 ปวรรัตน์ สุวรรณประเสริฐ สนุกกับSTEM เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
20 36466 ปาริชาติ นันหทัย สนุกกับSTEM ดนตรีไทย3 ไม่มี   
21 36467 พชรพร ยานะพันธ์ วอลเลย์บอล พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
22 36468 พลิศาน์ ผาสุข A- maths ม.ต้น นาฏศิลป์3 ไม่มี   
23 36469 พิชญานิน สุทธาลักษณ์ วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
24 36470 พิมรพัฒน์ ไวยบุญญา ธนาคารโรงเรียน พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
25 36471 ภัททิยา จันทร์ลา เปิดประตูสู่นิพพาน การออกแบบ1 ไม่มี   
26 36473 มีนลดา ซื่อค้า A- maths ม.ต้น งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
27 36474 ลลนา ชมสุวรรณ เปิดประตูสู่นิพพาน การออกแบบ1 ไม่มี   
28 36475 วัชราภรณ์ จันทร์สามารถ พุทธรรมนำชีวิต พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
29 36476 ศิริพร บุญมา กลองไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
30 36477 สมิตรา ขันธมาส A- maths ม.ต้น งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
31 36478 สุทธาภา พรรณ์วงษ์ คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา นาฏศิลป์3 ไม่มี   
32 36479 อภัสรา สุขขี ตะกร้อ การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
33 36480 อภิศรา สาระขวัญ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
34 36481 อัญชลี พลีเขต อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
35 36482 ไอรดา ท้วมกร วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
36 36483 ไอริณ ซื่อสัตย์ A- maths ม.ต้น งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
37 36484 ฮาน่า อ่อนหวาน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................