..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 13
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36525 กฤษณา ภาคีสุข เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
2 36526 กานต์รวี เกิดขำ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
3 36527 แก้วเก้า ดีเลิศ ภาพยนต์สั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
4 36528 ขนบพร ถนอมเงิน ร้องเพลงไทยและสากล บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
5 36529 จันทร์จิรา จินะมอญ ร้องเพลงไทยและสากล เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
6 36530 เจนจิรา จินดากุล กลองไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
7 36531 ชญานิษฐ์ พงษ์ประดิษฐ์ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
8 36532 ชนัญชิดา อวยจินดา Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
9 36533 ชนิดาภา เดชสนธิ comic การ์ตูนเรื่องสั้น การออกแบบ1 ไม่มี   
10 36534 ชุติกาญจร์ คำพาอินทร์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น การออกแบบ1 ไม่มี   
11 36535 ณัฐฐากุล ทองห่อ comic การ์ตูนเรื่องสั้น การออกแบบ1 ไม่มี   
12 36536 ณัฐมล นาวายนต์ เครื่องสายไทย นาฏศิลป์3 ไม่มี   
13 36538 ณิชารีย์ เพียรรักษ์ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
14 36539 ธนัชชา หอมหวาน comic การ์ตูนเรื่องสั้น การออกแบบ1 ไม่มี   
15 36540 ธมลวรรณ ดวงประโคน จอมสุรางค์คอรัส นาฏศิลป์3 ไม่มี   
16 36541 นวลระวี ทับบรรทม จอมสุรางค์คอรัส นาฏศิลป์3 ไม่มี   
17 36542 นันท์ธีมา เกษสุวรรณ จอมสุรางค์คอรัส นาฏศิลป์3 ไม่มี   
18 36543 เปมิกา สกุลจีน Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
19 36544 พรทิพา พูลกลั่น สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
20 36545 พรนภัส สุขประเสริฐ พุทธรรมนำชีวิต นาฏศิลป์3 ไม่มี   
21 36546 พรประภา พลลาภ จอมสุรางค์คอรัส บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
22 36547 พรีมภิตา หนิ้วหนิ้ว Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
23 36548 พัชรพร นาราคราม จอมสุรางค์คอรัส เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
24 36550 พีรดา เกิดศิริ จอมสุรางค์คอรัส งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
25 36551 ภัทรดา แจ้งรุ่ง จอมสุรางค์คอรัส เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
26 36552 รสสุคนธ์ ผลกุศล จอมสุรางค์คอรัส เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
27 36553 วรัชญา ร่วมสมัคร บรรณารักษ์น้อย การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
28 36554 วิชุกาญน์ แก้วบังเกิด Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
29 36555 วิภาพร กุมารสิงห์ ร้องเพลงไทยและสากล บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
30 36556 ศิริณภา เวียงไชย เปิดประตูสู่นิพพาน งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
31 36557 ศิริวิภา โยธาจันทร์ กรีฑา นาฏศิลป์3 ไม่มี   
32 36558 สุชานันท์ เนียมณรงค์ Move Your Step เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
33 36559 สุนิษา รื่นภาคไหว จอมสุรางค์คอรัส นาฏศิลป์3 ไม่มี   
34 36560 สุพัดชา คลีดิษฐ์ ธนาคารโรงเรียน เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
35 36561 อรอุมา โนทะเวียน ภาพยนต์สั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
36 36562 อารดา สังคะวะดี เปิดประตูสู่นิพพาน งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
37 36564 ไอลดา ปัญญามี ธนาคารโรงเรียน การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................