..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 14
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36565 กนกสร เกตุน้ำเที่ยง Move Your Step การออกแบบ1 ไม่มี   
2 36566 กัญญพัชร ทองสุข พุทธรรมนำชีวิต การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
3 36567 กัญญารัตน์ งามโรจน์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา การออกแบบ1 ไม่มี   
4 36568 กัลยรัตน์ มะปรางหวาน พุทธรรมนำชีวิต การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
5 36569 กิตติมาภรณ์ ฤกษ์ชัยศรี ภาพยนต์สั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
6 36570 จิตลดา ฉายแสงจันทร์ ธนาคารโรงเรียน ดนตรีสากล3 ไม่มี   
7 36571 เจริญรัตน์ ผลโยธิน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์3 ไม่มี   
8 36572 ชลดา พลีบัตร ภาพยนต์สั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
9 36573 ชาลิสา มะโนมัย เปิดประตูสู่นิพพาน การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
10 36574 ญาณิชา วงษ์ศิริวรรณ Move Your Step การออกแบบ1 ไม่มี   
11 36575 ญาณิศา นิลสนธิ เปิดประตูสู่นิพพาน การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
12 36576 ณัฏฐณิชา เพิ่มสมบัติ ภาพยนต์สั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
13 36577 ณิชาพัชร์ ยัญญะเวทย์ Move Your Step การออกแบบ1 ไม่มี   
14 36578 ธนัชชา ควรผล เปิดประตูสู่นิพพาน การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
15 36579 ธราทิพย์ แสงจักร์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
16 36580 ธัญชนก อารีมิตร์ เปิดประตูสู่นิพพาน การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
17 36581 ธิดารัตน์ ประไพพิศ หมอภาษา ดนตรีสากล3 ไม่มี   
18 36582 นัทธมน กำลังรูป JP Yukata Custom การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
19 36583 ปภาวีร์ เริงรักษ์ Science movies การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
20 36584 ประดิษพร ไก่แก้ว Science movies เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
21 36585 ปริษา สร้อยมณีแสง สร้างสรรค์งานศิลป์ การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
22 36586 ปวริตา เวปุละ ธนาคารโรงเรียน ดนตรีสากล3 ไม่มี   
23 36587 ปุณณภา เมฆปั้น นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์3 ไม่มี   
24 36588 พรนภา กาญจนาภา หมอภาษา ดนตรีสากล3 ไม่มี   
25 36589 พลอยนภัส วงษ์สิงห์โต คำคม การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
26 36590 พัณณิตา มีอ่อน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
27 36591 พิชญากร จตุระบุล พุทธรรมนำชีวิต งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
28 36592 พิไลวรรณ สุวานิช JP Yukata Custom การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
29 36593 ฟามีนี่ สาสังข์ ธนาคารโรงเรียน การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
30 36594 เฟื่องรัตน์ รัตนสำอางค์ ธรรมศึกษา การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
31 36595 ภัทรธีรา สุคันธจันทร์ ธนาคารโรงเรียน การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
32 36596 มณีรัตนะ ลีละภมรกิจ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์3 ไม่มี   
33 36597 เมษยา ตั้นเจริญ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
34 36598 วรลัลน์ ภาคาพร Science movies การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
35 36599 ศุภกานต์ เมฆสุวรรณ ธนาคารโรงเรียน การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
36 36600 อรจิรา อินธิดา วอลเลย์บอล บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
37 36601 อริสรา เกษมสุข ภาพยนต์สั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
38 36602 อัญมณี วงษ์สุดิน เปิดประตูสู่นิพพาน การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
39 36603 อิมทิรา มานะประเสริฐศักดิ์ ธนาคารโรงเรียน ดนตรีสากล3 ไม่มี   
40 36604 เอื้อมเดือน ไชยเลิศ ธนาคารโรงเรียน ดนตรีสากล3 ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................