..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 15
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36605 กรกมล เหมือนแม้น JP Yukata Custom เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
2 36606 กรรณิการ์ สุดลาภา วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
3 36607 กวินตรา รารามนัส comic การ์ตูนเรื่องสั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
4 36608 กัลยากร แสงศิริ comic การ์ตูนเรื่องสั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
5 36609 กัลยารัตน์ แดงพรม เจอนั่นเจอนี่ ดนตรีไทย3 ไม่มี   
6 36610 กีรัตยา ทองประเทือง เจอนั่นเจอนี่ บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
7 36611 คริษฐา ตันติวิเศษทิพย์ Exchange Students เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
8 36612 ชนมณี บุญมาวัฒน์ ห้องสมุด การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
9 36613 ชนัญชิดา ทองเงิน คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
10 36615 ณัฏฐ์ธิดา สมอคำ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ดนตรีสากล3 ไม่มี   
11 36616 ณัฐนิชา มณีนัย เจอนั่นเจอนี่ ดนตรีไทย3 ไม่มี   
12 36617 ณัฐริกา กมุทรา ปี่พาทย์ไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
13 36618 ธนพร เทพรักษา Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
14 36619 ธันยพร พันธุ์จันทร์ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
15 36620 ธิติมา มหาภู่ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
16 36621 นรวรรณ ส่งกลิ่น เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
17 36622 นิชดา บุญส่ง ห้องสมุด การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
18 36623 นิรชา จันทรสีดา เจอนั่นเจอนี่ นาฏศิลป์3 ไม่มี   
19 36624 ปณัฐยา สุมหาชัยพัชร์ ห้องสมุด การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
20 36625 ปณิชา โยธิคาร์ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
21 36626 ปภาวรินท์ อินทร์เจริญ การอ่านทำนองเสนาะ การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
22 36627 ปิยาพัชร์ ปิ่นรัตน์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
23 36628 เปมมิการ์ บางเอี่ยม เจอนั่นเจอนี่ นาฏศิลป์3 ไม่มี   
24 36629 พรีม จริตพันธุ์ ห้องสมุด การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
25 36630 พิมพ์นารา สุวรรณจันทร์ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
26 36632 ภัทรวดี หลักแก้ว เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
27 36633 ภัทรศยา เกิดโภคา คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
28 36634 ภาพิมล วุฒิพิศาล คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
29 36635 รวีปภัสสร์ ศิริรัตน์ วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
30 36636 วันใหม่ ระดมสุข การอ่านทำนองเสนาะ การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
31 36637 วิชญาพร เฉลยชนม์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
32 36638 วิรุฬห์ทิพย์ กองจรูญ เจอนั่นเจอนี่ ดนตรีไทย3 ไม่มี   
33 36639 ศรันย์รัตน์ พรมมานอก เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
34 36640 สิริกัญญา วิโรจน์ วอลเลย์บอล การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
35 36642 อชิรญา ขอนโพธิ์ คำคม เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
36 36643 ไอริน บุญเรือน คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
37 36710 กฤติกา มีไวขาย ร้องเพลงไทยและสากล บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................