..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36109 กัญดาพร โอรักษ์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
2 36110 กัลยกร เฉลียวชาติ Science movies ไม่มี ไม่มี   
3 36111 ชญาภา ทรัพย์พืช Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
4 36112 ชมสวรรย์ ตะปะสา English พาเพลิน ไม่มี ไม่มี   
5 36113 ณชชญา ระลีธง Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
6 36114 ณัชชา บรรเทาทุกข์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
7 36115 ณัฏฐ์ทิตา เสนะวงศ์ EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
8 36116 ทักษพร รุจิชีพ Science movies ไม่มี ไม่มี   
9 36117 ธมลวรรณ นันกลาง Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
10 36118 เบญญาภา ตั้งอารมย์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
11 36119 พรไพลิน ฤทธิ์จรูญ EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
12 36120 พัชญ์สิตา ทัตนิธิวรโรจน์ Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
13 36121 พิชชาพร ชัยธาวุฒิ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
14 36122 พิมพ์ชนก พิทักษ์กำพล ร้องเพลงไทยและสากล ไม่มี ไม่มี   
15 36123 พิมพ์ปวีณ์ กาฎีโรจน์ English พาเพลิน ไม่มี ไม่มี   
16 36124 พีรดา เฟื่องตระกูล เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
17 36125 ภัทรธิดา ศรีมาวงศ์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
18 36126 ภัทรปภา กันภัย Computer Club (EP) ไม่มี ไม่มี   
19 36127 ภัทรภา นิธิโรจน์สุนทร Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
20 36128 ภิญญาพัชญ์ กิจสง่า Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
21 36129 รัญชิดา มหาเรือนลาภ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
22 36130 วรรณรี สุวรรณศิริ EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
23 36131 วรัทยา อ่อนบุตร Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
24 36132 สิริกร บ้านศาลเจ้า Science movies ไม่มี ไม่มี   
25 36133 สิริกร ศุภศรี Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
26 36134 อชิรญา คุณเลิศดี EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
27 36135 อัยรดา ชงกรานต์ทอง Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
28 36231 ภัทรภร เทียนมาศ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
29 36614 ฐิติวรดา บรรจงศิริ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................