..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36136 กชพร พ่วงพันสี Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
2 36138 กาญจน์ธิดา บำรุงศรี Computer Club (EP) ไม่มี ไม่มี   
3 36139 ชนกานต์ แก้วเล็ก Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
4 36140 ชัญญา กลมสม EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
5 36141 ชาลินี เติมสมเกตุ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ไม่มี   
6 36142 ฌริตา กาญจนารักษ์ EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
7 36143 ณฐวรรณ์ โทนสังข์อินทร์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
8 36144 ณัฏฐนันท์ อร่ามเรือง Computer Club (EP) ไม่มี ไม่มี   
9 36145 ดาริน อามาตสมบัติ Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
10 36146 ธัญธิชาธ์ สุขกระจ่าง Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
11 36147 ธัญสุดา เนตรมณี Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
12 36148 นคนท นาคเจริญ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
13 36149 นันท์นพิน ขวัญจิตร์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
14 36150 บุณณดา วีระสัย Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
15 36151 เบญธพร คุ้มตีทอง Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
16 36152 พรหมพร พรหมภมร EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
17 36153 พัทธ์ธีรา ขันทอง EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
18 36154 พัทธ์ธีรา อัศวราชันย์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
19 36155 พิชชากร พันธ์โชติ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
20 36156 พิชญ์ชิชา แสนยากร Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
21 36157 พิชญา บุญประเสริฐ EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
22 36158 ภัททิยา ทวีศักดิ์บวรกุล Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
23 36159 ภานิชา สุขประเสริฐ EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
24 36160 รณิดา มหิทธิรุกข์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
25 36161 ลักษิกา ม้าประเสริฐ EP Board Game M.2-3 (EP) ไม่มี ไม่มี   
26 36162 วรรณวิมล จิตตรากูลสุคนธ์ Science-Math Club M.2 (EP) ไม่มี ไม่มี   
27 36163 วิชญา สุขสมบุญ Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
28 36164 อรลภัสฐ์ ประเสริฐศรี Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................