..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36165 กรวรรณ ภาคลักษณ์ จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
2 36166 กัญชพร แสงอุทัย Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
3 36167 กัญญาภัทร ไสยสุภีย์ บรรณารักษ์น้อย ไม่มี ไม่มี   
4 36168 กุลภัสสร์ พันธุ์เอี่ยม จอมสุรางค์คอรัส ไม่มี ไม่มี   
5 36169 เกตุญาดา พรมมิตธิกุล รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
6 36170 เจวารีน คงสมแก้ว Science movies ไม่มี ไม่มี   
7 36171 ชฎาณิศ วิโรฒพรกุล จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
8 36172 ชนิดาภา อัศวรังษี ร้องเพลงไทยและสากล ไม่มี ไม่มี   
9 36173 ชรินทร์ทิพ เข็มชู จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
10 36174 ฐิตินันท์ หามาลี จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
11 36175 ณฐยา กิตติโชติกุลวงศ์ Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
12 36176 ณัฏฐินี จันทร์รัสมี รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
13 36177 ณัฐชานันท์ ยิ่งยงค์ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
14 36178 ณัฐนันท์ ภัทรกุล Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
15 36179 ณิชา หาพิกุล Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
16 36180 ณิชาภัทร ด่านคุ้มวงษ์ บรรณารักษ์น้อย ไม่มี ไม่มี   
17 36181 ตรีชฏา ชื่นฤดี รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
18 36182 ธนวรรณ เฉลิมรักษ์ นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
19 36183 นลินทิพย์ ชาน รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
20 36184 บุญธิดา สัญญโรจน์ จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
21 36185 ปวริศา ภาคาแพทย์ วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
22 36186 ปัณฑ์ชนิต ศีรีเขียว Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
23 36187 ปัณฑารีย์ ศีรีเขียว Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
24 36188 ปัทมพร ตรีวิชา จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
25 36189 พรปวีณ์ ในดู วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
26 36190 พราวชญาน์ บุญเจริญกิจ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
27 36191 ภัทรธัม ไทยประยูร Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
28 36192 ภัสโรชา เปี่ยมจิตร จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
29 36193 รุจิรา บุญวิเศษรณกร จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
30 36194 วราภรณ์ พันธ์หนองหว้า จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
31 36195 วรารัตน์ บุญสม Move Your Step ไม่มี ไม่มี   
32 36196 ศรัณย์ณพร อารีวิริยะกุล จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
33 36197 ศิริรัตน์ นิลวรรณ์ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
34 36198 สุภาภรณ์ จุลสุวรรณ์ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
35 36199 อติกานต์ แก้วอำไพ จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
36 36200 อนัญญา โปร่งหนองเมือง จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
37 36201 อพิชญา ใจจู รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
38 36202 อภิชญาดา พัสวีรุ่งรุจิ Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
39 36203 อมลรดา นิระหานี Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
40 36204 อัยลดา ราชวงษ์ Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................