..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36205 กัญญาภรณ์ ดำประภา อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
2 36206 จิรัชญา ไตรขันธ์ Science movies ไม่มี ไม่มี   
3 36207 จุฑามาศ กำลาภอนันต์ Science movies ไม่มี ไม่มี   
4 36208 ณัฎฐ์ณิชา สุวรรณทรัพย์ Science movies ไม่มี ไม่มี   
5 36209 ณัฐวรา โตแทนสมบัติ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
6 36210 ณิชานันท์ ดารานัย ร้องเพลงไทยและสากล ไม่มี ไม่มี   
7 36211 ดาริกา ธิมา Science movies ไม่มี ไม่มี   
8 36212 ทัสสิตา พวงเงิน Science movies ไม่มี ไม่มี   
9 36213 ธนัชชา อังสุโชติเมธี Science movies ไม่มี ไม่มี   
10 36214 ธัญดา กิตกูรธนสาร นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
11 36215 ธีรกานต์ เคลือคุ้มญาติ วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
12 36216 ธีราภรณ์ อินจันทร์ เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
13 36217 นภัชชา ธัญธนาศุภเดช สร้างสรรค์งานศิลป์ ไม่มี ไม่มี   
14 36218 นภาพร ตะบุญ Science movies ไม่มี ไม่มี   
15 36219 นันท์นภัส มีสุคนธ์ Science movies ไม่มี ไม่มี   
16 36220 ปลายฝัน อิ่มสูงเนิน Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
17 36221 ปิยธิดา เที่ยงดี คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
18 36222 ปิยะดา พึ่งเพ็ง เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
19 36223 ปุญญิสา ล่วงลือ เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
20 36224 ปุณณภา ทาหาญ พุทธรรมนำชีวิต ไม่มี ไม่มี   
21 36225 ปุณยดากรณ์ บุญช่วย Science movies ไม่มี ไม่มี   
22 36226 ปุณิกา สุขสมนาค เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
23 36227 พรนภัส เรืองสง่า Science movies ไม่มี ไม่มี   
24 36228 พัชรชา ไตรพรหม Science movies ไม่มี ไม่มี   
25 36229 ภัควลัญชญ์ จันทร์สว่าง เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
26 36230 ภัททิยา เงินกลม พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
27 36232 มนทิราลัย บุญครอง บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
28 36233 วรพิชชา แก้วไทย Science movies ไม่มี ไม่มี   
29 36234 วรัทยา ไหมเหลือง Science movies ไม่มี ไม่มี   
30 36235 วิรัญดา ไกรทัต Science movies ไม่มี ไม่มี   
31 36236 วิรามร เรืองสง่า Science movies ไม่มี ไม่มี   
32 36237 ศศิชา ศาสตร์สาระ Science movies ไม่มี ไม่มี   
33 36238 ศิรภัสสร ติลภัทร Enjoy Japan ไม่มี ไม่มี   
34 36239 สาริศา บุญจวง Move Your Step ไม่มี ไม่มี   
35 36240 สิริวรรณ เชื้อเคน เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
36 36241 สุดาทิพย์ กิจเจริญศิลป์ Science movies ไม่มี ไม่มี   
37 36242 อัจฉริดา ภาคนาม บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
38 36243 อัญรินทร์ อัศถีศรี เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ไม่มี   
39 36244 อารีรัตน์ สิงห์ทอง Science movies ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................