..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36245 กมลชนก วรราช สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ไม่มี   
2 36246 กรมน คล้ายสกุล รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
3 36247 กวินทิพย์ พงษ์วิเชียร นิทานคุณธรรม ไม่มี ไม่มี   
4 36248 กวินธิดา ตรีโพลา ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
5 36249 จิณณพัต วงพยัฆ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ไม่มี   
6 36250 ชานิดา จันที ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
7 36251 ชิชาพร พวงสุดรัก ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ไม่มี ไม่มี   
8 36252 ณัฎฐณิชา สุขมะโน รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
9 36253 ณัฐจิตรา จามรเนียม สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ไม่มี   
10 36254 ณัฐชญา ระย้าย้อย English พาเพลิน ไม่มี ไม่มี   
11 36255 ณัฐธิดา อัศวสงคราม สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ไม่มี   
12 36256 ณัฐพัชร์ ทองสงค์ คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
13 36257 ดุจนภา ลาภบรรเทิง คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
14 36258 ธนภร สายทอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
15 36259 ธนวรรฌ โพธิราช คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
16 36260 ธัญญรัตน์ ศรีเสสนาม English พาเพลิน ไม่มี ไม่มี   
17 36262 ธาริณี ภาพยนต์ Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
18 36263 นัทธมน พงษ์ธนวัฒน์กุล Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
19 36264 นิรัฐชา พลีขันธ์ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
20 36265 ปณัฐสยา จำเนียรพันธุ์ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
21 36266 ปนัดดา สุขจิตร ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
22 36268 ปัณฑารีย์ อ่อนหวาน ชุมนุมพยาบาล ไม่มี ไม่มี   
23 36269 พรพิมล อุบลบาล Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
24 36270 พิมพ์อัปสร พินิจรัมย์ ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ไม่มี ไม่มี   
25 36271 ภูริชญา สวัสดิ์เอื้อ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ไม่มี   
26 36272 มนธิชา สังขวรอ่อน ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
27 36273 มัลลิกา มนต์ชาตรี บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
28 36274 มุทิตา สุวรรณฤทธิ์ Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
29 36275 เมยานี จุติชัย Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
30 36276 วริศรา แผลงศร สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ไม่มี   
31 36277 วิชญาพร ลายสาคร สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ไม่มี   
32 36278 วิภาดา ชินประหัษฐ์ ภาพยนต์สั้น ไม่มี ไม่มี   
33 36279 วิรัญชนา ฟุ้งลัดดา Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
34 36280 ศรันรัตน์ ถุงแก้ว Crossword ม.ต้น ไม่มี ไม่มี   
35 36281 ศิริโสภา พระศิริ ภาพยนต์สั้น ไม่มี ไม่มี   
36 36282 ศุกลิน รัตโนดม ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
37 36283 สุพาพร ขันทะพล Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
38 36284 อภิสรา วรวานิช คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................