..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36285 กัญญาพัชร โพธิวรรณ Science movies เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
2 36286 กัญญาวีร์ ศรีผุดผ่อง Science movies พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
3 36287 กาญจนา สุขสอาด บรรณารักษ์น้อย การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
4 36288 ชนกภัทร พูนสง เจอนั่นเจอนี่ พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
5 36289 ชนม์ชนก เกตุนาค บรรณารักษ์น้อย การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
6 36290 ชวัลนุช พรหมวิลัย เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
7 36291 ชวัลรัตน์ หงษ์สกุล ปี่พาทย์ไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
8 36292 ชาลิสา พึ่งกุศล กลองไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
9 36294 นรินทิพย์ แสงพร เจอนั่นเจอนี่ เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
10 36295 นวินดา สีสงนาง รอบรู้เรื่องจีน พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
11 36296 เนติยา งามสมทรัพย์ กวีเยาวชน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
12 36297 เบญญาภา สงแก้ว Exchange Students เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
13 36298 ปริยาภัทร สุริยศ Science movies เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
14 36299 ปวริศรา ลิ้มอยู่สวัสดิ์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
15 36300 ปัณฑารีย์ สุดบ้านเสื่อ เปิดประตูสู่นิพพาน งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
16 36301 ปุญญพัฒน์ ปรุงสุข วอลเลย์บอล งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
17 36302 พนัชกร เกิดท้วม English พาเพลิน การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
18 36303 พรภิชา กระต่ายทอง บรรณารักษ์น้อย การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
19 36304 พัชรนันท์ พิทย์เธียรกุล บรรณารักษ์น้อย การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
20 36306 พิลาวรรณ รื่นศิลป์ สร้างสรรค์งานศิลป์ การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
21 36307 ฟ้ารุ่ง หอมดาวเรือง เปิดประตูสู่นิพพาน ดนตรีสากล3 ไม่มี   
22 36308 ภูริชญา ฤกษ์สกุณี ห้องสมุด งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
23 36309 เมธาพร อาบวารี เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) นาฏศิลป์3 ไม่มี   
24 36310 รัตนาวดี มากมี วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
25 36311 วรรณวิสา แสนสมบัติ วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
26 36312 วรัทยา ศรีสเกตุ เปิดประตูสู่นิพพาน งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
27 36313 วิลาวรรณ วิชาชู ห้องสมุด งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
28 36314 ศศิธร ภาคโภค เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
29 36315 ศิวาพร มาประเสริฐ ร้องเพลงไทยและสากล บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
30 36316 ศุภนิดา กันยาประสิทธิ์ ร้องเพลงไทยและสากล การออกแบบ1 ไม่มี   
31 36317 ศุภรา ศุภทรง เจอนั่นเจอนี่ การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
32 36318 ศุภัคชญา ตรีเจตน์ กรีฑา ดนตรีไทย3 ไม่มี   
33 36319 สโรชา วีระวนิชกุล วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
34 36320 สาธิตา อยู่เกษม Enjoy Japan การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
35 36321 สิริวิมล เงาศรี Science movies เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
36 36322 สุกัญญา เวสารนันท์ บาสเกตบอล พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
37 36323 อมลวรรณ คำก้อน Move Your Step การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
38 36324 อรกัญญา กระจ่างพืช Move Your Step ดนตรีไทย3 ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................