..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 8
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36325 กรญานันท์ บรรจงศิริ บรรณารักษ์น้อย การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
2 36326 กัญญาภัค เริงศาสน์ บรรณารักษ์น้อย เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
3 36327 กัญญาวีร์ อังคณานุจารี ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
4 36328 กัญญาวีร์ ขันธชัย เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
5 36329 กันต์กมล โภคทรัพย์ กรีฑา งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
6 36330 จิดาภา เฉลยวรรณ บรรณารักษ์น้อย พลศึกษา(แฮนด์บอล) ไม่มี   
7 36331 ฐิดาพร รัตนรักษ์สกุล บรรณารักษ์น้อย การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
8 36332 ณฐอร ดวงสุวรรณ์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา นาฏศิลป์3 ไม่มี   
9 36333 ณัฏฐณิชา สุขสวัสดิ์ เปิดประตูสู่นิพพาน เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
10 36334 ณัฏฐา สุมานิต เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ การปลูกพืชทั่วไป ไม่มี   
11 36335 ณัฐกฤตา บุญชุบ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
12 36336 ณัฐภัสสร โตสกุล คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
13 36337 ณิชนันทน์ จันทศร สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบ1 ไม่มี   
14 36338 ณิชากร ธรรมากูล English พาเพลิน เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
15 36339 ดวงหฤทัย ธารีจิตร สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบ1 ไม่มี   
16 36340 ธันยพร รัมมะปราชญ์ คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
17 36341 ธิดารัตน์ เรืองศรี สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
18 36342 นันทภัทร์ เจียวรัมย์ English พาเพลิน เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
19 36343 นุชนาถ พรหมวิลัย บรรณารักษ์น้อย การออกแบบ1 ไม่มี   
20 36344 บวรลักษณ์ ทองละมุล เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
21 36345 เบญญาภา เหลาค้า สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
22 36346 ปนัสยา อัธยาศัย บาสเกตบอล การออกแบบ1 ไม่มี   
23 36347 ปภาดา สุขประเสริฐ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นาฏศิลป์3 ไม่มี   
24 36348 ปภาวรินทร์ ฉ่ำน้อย สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
25 36349 ปุญญิสา ชูรัตน์ กรีฑา งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
26 36350 ปุณยาพร กรุงดอน เปิดประตูสู่นิพพาน เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
27 36351 พรนัชชา ไกลกลิ่น มุสลิมสัมพันธ์ งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
28 36352 พิชญ์สิริ ปิติสุทธิ รอบรู้ รอบโลก เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
29 36353 พิมพ์ลภัส ลักษณะโยธิน ปี่พาทย์ไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
30 36354 พิมพ์ลลิล พุ่มประยูร ร้องเพลงไทยและสากล งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
31 36355 ฟ้านำพร แย้มกลีบบัว มุสลิมสัมพันธ์ งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
32 36356 มณฑาทิพย์ สีเหลือง ร้องเพลงไทยและสากล ดนตรีไทย3 ไม่มี   
33 36357 มัญชรี หอมจันทร์ศรี มุสลิมสัมพันธ์ งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
34 36358 รินทร์ลภัส ครองสุวรรณ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบ1 ไม่มี   
35 36359 ลักษณพร เข็มทอง ร้องเพลงไทยและสากล งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
36 36360 วันใส มาตานนท์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
37 36361 วิชญ์ธิดา ศุขะโภชน์ แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
38 36362 ศรสวรรค์ แย้มคงเมือง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบ1 ไม่มี   
39 36363 สุรีพร ชื่นธีรภาพ แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
40 36364 อพิชญา ขำผิวพรรณ ร้องเพลงไทยและสากล ดนตรีไทย3 ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................