..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 9
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36365 กชพร พลเสน วอลเลย์บอล งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
2 36367 จารุวรรณ์ ขันธศักดิ์ English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
3 36368 ชญานนท์ เเซ่เดียว เจอนั่นเจอนี่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
4 36369 ชญานิศ ฉิมภู่ Enjoy Japan การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
5 36370 ชนินาถ รื่นภาค นิทานคุณธรรม การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
6 36371 ฐรินดา ทองดีเล็ก บรรณารักษ์น้อย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
7 36372 ณัฎฐนิชา ส้มฉุน เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา การออกแบบ1 ไม่มี   
8 36373 ณัฐกมล รัตนเนนย์ English พาเพลิน เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
9 36374 ณัฐชานันท์ อินจันทร์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
10 36375 ณัฐณิชา ฤกษ์จำเนียร English พาเพลิน เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
11 36376 ดวงอมร หอเยี่ยม English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
12 36377 ธนภรณ์ พุ่มพวงดี English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
13 36378 ธนิดา ชัยชะนะ กลองไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
14 36379 ธวิมวิภา อยู่กลิ่น ภาพยนต์สั้น บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
15 36380 ธันวา ชมชื่น เจอนั่นเจอนี่ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
16 36381 นภัสราวดี คงเจริญ ภาพยนต์สั้น การปลูกพืชผักสวนครัว ไม่มี   
17 36382 ปภาวรินทร์ สุทน ปี่พาทย์ไทย ดนตรีไทย3 ไม่มี   
18 36383 ปรีชญา บุญเลิศ ภาพยนต์สั้น บัญชีเบื้องต้น ไม่มี   
19 36384 พรปวีณ์ เริงศาสน์ English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
20 36385 พริมรตา สังเงิน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
21 36387 โยธิษา มาดี English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
22 36388 ลักษณารีย์ เข็มทอง ชุมนุมพยาบาล งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ไม่มี   
23 36389 วรัทยา สุวรรณศร คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
24 36390 วราภรณ์ สุขแสง English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
25 36391 วิชุดา เย็นภูเขา การอ่านทำนองเสนาะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่มี   
26 36392 ศิริภัสสร นามอรรถ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
27 36393 สโรชา ปัญญาดง วงโยธวาทิต ดนตรีสากล3 ไม่มี   
28 36394 สุชาดา สมหวัง ชุมนุมพยาบาล เคมีเครื่องสำอาง ไม่มี   
29 36395 สุชานันท์ ใจชื่น ชุมนุมพยาบาล การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
30 36396 สุพพัตรา พุฒซ้อน English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
31 36397 สุพัชชา ประหา คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ การออกแบบ1 ไม่มี   
32 36398 สุภัทชญา เดชมนตรี English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
33 36399 อกนิษฐ์ บูรณะแก้วทับทิม คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ งานไม้ประดิษฐ์ ไม่มี   
34 36400 อริสรา ผ่องแผ้ว English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
35 36401 อังจิรา แก้วเฉลิมทอง เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี   
36 36402 อัญชิษฐา มีประสาน English พาเพลิน เคมีในชีวิตประจำวัน ไม่มี   
37 36403 อาทิมา พินขจร English พาเพลิน การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่มี   
38 36404 ไอศวรรยา มีทรัพย์ วงโยธวาทิต ดนตรีไทย3 ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................