..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34842 จิณัฐตา พรหมพิริยะมา ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
2 34843 ชรินรัตน์ บุญหวัง คำคม ไม่มี ไม่มี   
3 34847 ณัฎฐากร ทองโชติ Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
4 34849 ณิชาภัทร สัญญานุวัฒน์ A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
5 34852 ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
6 34853 ธรรมรัตน์ แก่นเสน ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
7 34854 น้ำทิพย์ งามสมฤกษ์ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
8 34857 ปุณณภา ทิมณีวรรณ์ A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
9 34860 เพ็ญพิชชา วีระสัย ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
10 34866 วรัทยา เผือดผ่อง ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
11 34867 สุทธิกมล สัตย์ธรรม ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
12 34868 สุริวิภา กรจินดา ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
13 34869 อธิชา โตพิทักษ์ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
14 34870 อภิชา นวลอุทัย วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
15 34871 อรจิรา สุขสมบูรณ์ คำคม ไม่มี ไม่มี   
16 34885 ณัฐณิชา นิ่มพระยา ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
17 34900 มัญชุสา จรัสศรี โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
18 34906 วรัญญา นาคกระสัน บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
19 34941 ภัทรวรินทร์ เทียนงาม ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
20 34986 สรณ์ปวีณ์ แสวงดี ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
21 35304 สุธาทิพย์ กะสิสิทธิ์ Little girl guide ไม่มี ไม่มี   
22 35313 ณัชญ์สรัล ห้อธิวงศ์ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
23 35314 ณัชศนัญ เยนสินธุ์ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
24 35323 ปานรดา เชาว์ธรรม ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
25 35334 อัย เขนยงาม กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
26 35336 กัญญาณัฐ เหรียญประทุม ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
27 35342 ณัฎฐ์ฏาพร ภักดิ์ภูมินทร์ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
28 37323 ชุติมณฑน์กานต์ บัวสำลี ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
29 37324 เพ็ญพิชญา เกตุแก้ว คนสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) ไม่มี ไม่มี   
30 37325 สุวริณภร์ ศุภภัทรไพบูลย์ พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................