..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 10
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34995 เขมณัฏฐ์ พารอด ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
2 35069 สุริวิภา สามขำนิล รอบรู้ รอบโลก ไม่มี ไม่มี   
3 35076 จิรพรรณ ควรพันธ์ วัฒนธรรมฝรั่งเศส ไม่มี ไม่มี   
4 35084 ธนพร ขันธวิทย์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
5 35091 พิชาภรณ์ จารุชาติ รอบรู้ รอบโลก ไม่มี ไม่มี   
6 35102 ศุภมาส กาแก้ว Content Creator ไม่มี ไม่มี   
7 35107 อรณิชา สุดใจ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
8 35108 อรปรียา บุนนาค Content Creator ไม่มี ไม่มี   
9 35116 กัลยกร รุ่งสว่าง ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
10 35125 ณชนก คงเรียน เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
11 35129 ธันยพร เสริฐเมืองปัก ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
12 35133 ปารมิตา สว่างเนตร ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
13 35134 พชรพรรณ นิลพฤกษ์ Music ไม่มี ไม่มี   
14 35146 สุธาสินี มาลากรรณ์ วัฒนธรรมฝรั่งเศส ไม่มี ไม่มี   
15 35152 เอมมาลิน หอมหวล อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
16 35155 เกวลิน ฤทธา ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
17 35157 ชัญญนิษฐ์ วงษ์พันธุ์ วัฒนธรรมฝรั่งเศส ไม่มี ไม่มี   
18 35165 ธันยพร พิพัฒน์ธนสกุล Music ไม่มี ไม่มี   
19 35167 บุณญาพร สนั่นไทย Music ไม่มี ไม่มี   
20 35168 ปรียานุช ไวยไชย Music ไม่มี ไม่มี   
21 35185 ศุภิสรา ปกสันเทียะ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
22 35190 ไอริณ ผลวารินทร์ ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
23 35211 ภิญญดา เหลี่ยมแฉ่ง ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
24 35232 จุฑามาศ สุขเกตุ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
25 35236 ญาธิดา ชูวงค์ งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
26 35250 พาราดา ชุมพร คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
27 35273 ชญานิน ขาวคง Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
28 35280 ณิชชาอร วิถียุทธ์ Music ไม่มี ไม่มี   
29 35281 ดาราวลี หงษ์ทอง Music ไม่มี ไม่มี   
30 35289 ปวีณา ศรีสุข ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
31 37362 กัลยารัตน์ มะณีพาท ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
32 37363 ทิพานันท์ เรณุมาร YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
33 37364 ธิติมา บุญงาม ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
34 37365 ปาริชาต สมโภชน์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
35 37366 พีรดา โพธิ์ประจักษ์ รอบรู้ รอบโลก ไม่มี ไม่มี   
36 37367 พีรยา โพธิ์ประจักษ์ รอบรู้ รอบโลก ไม่มี ไม่มี   
37 37368 ภัทรธิดา บุญไพโรจน์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
38 37369 ภัทรศญา คำทอน ตะกร้อ ไม่มี ไม่มี   
39 37370 ศิริวรรณ ลพพึ่งชู รอบรู้ รอบโลก ไม่มี ไม่มี   
40 37371 ศุภรดา โรจนวิภาค คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................