..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 11
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34951 กนกวรรณ พิณเสนาะ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
2 34959 ชนากานต์ ศรีสกุล รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
3 34965 ณัฏฐณิชา อารีย์ญาติ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
4 34967 ถิรณิชา โคปาโล ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
5 34971 ปนัสยา มีเขียว พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
6 34972 ปัณณพร นิกรประเสริฐ พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
7 34973 ปารีญา ราชวงษ์ ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
8 34975 พัณณ์ชิตา อารักษ์บุญสุขี ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
9 34977 พิมมาดา ไกรจิต รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
10 34978 พิริยาวดี ฐาปนวรเกียรติ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
11 34980 ภัคจิรา คงแสงศักดิ์ ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
12 34982 เมธาวี เลิศพรวิเศษ ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
13 34984 วรัญญา สมบุญ รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
14 34985 ศิโรชญา แก้วอุ่นเรือน ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
15 34990 อรณิชญา เฉลยบุญ ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
16 34994 เกวลิน แย้มเจริญ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
17 35020 ภริตพร กิ่งมิ่งแฮ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
18 35039 ญาณิศา พูลธนะ Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
19 35046 ธัญชนก คำให้สุข Content Creator ไม่มี ไม่มี   
20 35047 ธัญรดา ธัญญวิกัย Content Creator ไม่มี ไม่มี   
21 35065 สรารัตน์ สังข์แก้ว ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
22 35073 เขมจิรา ใสสด Music ไม่มี ไม่มี   
23 35117 กัลยรัตน์ จักร์แก้ว ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
24 35119 จิตตานันท์ สอนตะคุ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
25 35145 สุชานุช แสงศิริ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
26 35161 ณิชาภัทร โยธา ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
27 35173 พรรัมภา เดชเจริญ ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
28 35200 ทิฆัมพร ขาวอุบล ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
29 35214 รัตติกาล โพธิ์เย็น คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
30 35216 ลดาวัลย์ สุขจรรยา รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
31 35241 นภัสสร นัยทรัพย์ ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
32 35259 ศิรภัสสร ชนะโชติ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
33 35294 ภัครลดา ภาคสุโพธิ์ ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
34 35307 กนกลักษณ์ สุขมังสา CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
35 35351 พริมรตา บุญอำนวย ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
36 35355 เลิศลักษณ์ หลิ่มสุวรรณ ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
37 37372 เขมจิรา ต้านกลางดอน บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
38 37373 ณิชานันท์ วณิชย์เจริญสกุล ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
39 37374 ศิริวิมล มณีอินทร์ Music ไม่มี ไม่มี   
40 37375 อภิญญา คุ้มเสถียร YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................