..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 12
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34224 จิรัชญา เอี่ยมเย็น Enjoy Japan ไม่มี ไม่มี   
2 34872 ฮุซนี มินมะหะมุด ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
3 34874 กานต์ธิดา น้ำเพชร Enjoy Japan ไม่มี ไม่มี   
4 34875 กานต์รวี พิริยะฐิติพร บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
5 34891 ปรียานุช โกศินานนท์ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
6 34894 พิมพ์ภัทธา นามประดิษฐ์ JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
7 34908 ศรุตา พุ่มกันเกลา จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
8 34918 ชญานันท์ ตี๋จินดา แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ไม่มี   
9 34921 ชาลิสา สัมมาพรต Music ไม่มี ไม่มี   
10 34938 พิมชนก ภูสุโคตร ตะกร้อ ไม่มี ไม่มี   
11 34946 วรัญญา ปันพรม Music ไม่มี ไม่มี   
12 34952 กมลลักษณ์ ผาลี Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
13 34954 กัลยรัตน์ จุลละสุขุม วัฒนธรรมฝรั่งเศส ไม่มี ไม่มี   
14 34960 ชนิกานต์ บุญศรีภิรัตน์ Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
15 34997 ชนากานต์ มีแสงเพชร พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
16 34998 ชัชมน ศรีดำขำ JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
17 35026 ศตพร แสงงาม Enjoy Japan ไม่มี ไม่มี   
18 35051 ปัณณพร พูลสวัสดิ์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
19 35053 พัชรี ศิลาทิพย์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
20 35061 วรินทร์ณดา รุจิหาญ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
21 35067 สุธีมนต์ นาหัวดง Move Your Step ไม่มี ไม่มี   
22 35093 เพ็ญนภา สีหมากสุก JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
23 35118 กุลธิดา ฉิมพาลี JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
24 35127 ณัฐธิกา หามนตรี JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
25 35135 พรแพรวา สังฆะมณี บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
26 35137 พิชชาพร ไกรเหมาะ JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
27 35182 วรรณิภา มุมทอง ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
28 35244 นิรชา นิธิโรจน์สุนทร จอมสุรางค์คอรัส ไม่มี ไม่มี   
29 35247 ประภาวริน มีดี คำคม ไม่มี ไม่มี   
30 35258 ศลิษา ศีลมั่น Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
31 35266 อริสรา สีทอง จอมสุรางค์คอรัส ไม่มี ไม่มี   
32 35298 รินทร์ลภัช โรจน์รุ่งกุลกิตติ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
33 35308 กัญญาวีร์ โพธิ์มะณี กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
34 37376 จิราพัชร ตาบโกไสย์ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
35 37377 ชาลิสา ทองสุขนอก A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
36 37378 ณธิดา โสภา JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
37 37379 ณัฎฐณิชา เชื้อนุ่น คำคม ไม่มี ไม่มี   
38 37380 ปาริฉัตร ปาริฉัตต์กุล บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
39 37381 ไปรยาสิกาญ วงษ์จินดา Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
40 37382 วริศรา วงศ์พะเนาว์ Music ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................