..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 13
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34880 จีรณา อินทร์อำไพ Music ไม่มี ไม่มี   
2 34892 ปาณิสรา เสลา Music ไม่มี ไม่มี   
3 34950 อนัญญา ชลอทรัพย์ Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
4 34958 จิราพัชร์ ทำขวัญ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
5 34987 สุธางศุ์รัตน์ สังวรศีล ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
6 35012 ปุณนภา สังข์มงคล คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
7 35045 ธนัญชนก จินดารัตน์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
8 35070 อัญชิษฐา ใสสด คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
9 35087 บุญญาณัฐ ชุ่มชวย คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
10 35104 อนุชิตา บุญปั้น คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
11 35111 กนกวรรณ นาอุดม คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
12 35121 เจริญคูณ นำเจริญสุข เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
13 35122 ชนิภรณ์ หาเม็ดดี บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
14 35128 ธัญญลักษณ์ กุฎศรี ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
15 35148 อัจฉริยา ไวยษาวงค์ Move Your Step ไม่มี ไม่มี   
16 35149 อิศริญากรณ์ ธาราหาญ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
17 35170 ปวรวรรณ เลขยันต์ Music ไม่มี ไม่มี   
18 35174 พิยดา ธุวสถิตย์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
19 35183 ศศิภร รื่นยุทธ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
20 35193 กอหญ้า สุพินิจ ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
21 35209 พรเพชร น้อยเอาะ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
22 35222 ศิญารัตน์ นิธิสิทธาสิทธิ์ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
23 35224 สุรษา รักวิโรจน์สุข กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
24 35240 นพวรรณ สิงห์ซอม คำคม ไม่มี ไม่มี   
25 35262 สุกัญญา สุขดี วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
26 35264 สุชัญญา เชื้อดี วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
27 35267 กวิสรา หฤทัย Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
28 35288 ปริยชาต สุขสิน Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
29 35310 ชัญญา ผนวกสุข YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
30 35316 ธนภร ดีอารมย์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
31 35368 พิชชาภา วงค์ตันฮวด คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
32 37383 กัญญาณัฐ ยาณะ Enjoy Japan ไม่มี ไม่มี   
33 37384 ชิชญา แวววงษ์ทอง จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
34 37385 ณัฐกมล เกตุประดิษฐ์ Music ไม่มี ไม่มี   
35 37386 นันทิยา เอี่ยมสี Music ไม่มี ไม่มี   
36 37387 ปานชีวา รัมสังข์ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
37 37388 พัชรินทร์ เจริญผล ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
38 37389 พิมพิศา นิ่มทรงประเสริฐ บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
39 37390 สุชัญญา กันพร้อม จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
40 37391 อาริตา พานทอง จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................