..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 35160 ณัฐภัทร จิตจักร Music ไม่มี ไม่มี   
2 35176 ภูริชญา สุจารี Music ไม่มี ไม่มี   
3 35309 จิรอร โสรัตน์ Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
4 35311 ณภัทร วรรณสิงห์ Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
5 35322 ปณิชา พุดซา Music ไม่มี ไม่มี   
6 35328 พิมพ์พิศา เสาวนิตย์ Music ไม่มี ไม่มี   
7 35335 อินทรา แช่อึ้ง Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
8 35339 ชัญญาทิพพ์ เร่งการไถ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
9 35343 ณิชมน พลเยี่ยม Music ไม่มี ไม่มี   
10 35344 ธัญชนก สุขกระจ่าง Music ไม่มี ไม่มี   
11 35347 นภพร มีแต้ม Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
12 35352 พัทธ์รดา สุนทรารักษ์ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
13 35356 วรัชญา สุรขจร เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
14 35363 อาทิมา โคตรประทุม งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
15 37326 ถึงบุญ วงก์คามคีรี Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
16 37327 เบญญาภา ผัดผ่อง พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
17 37328 ประดิภา หงส์ธำรง พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
18 37329 ลลิตา พงษ์จันทร์ JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
19 37330 อนัญญา เหมือนละม้าย Enjoy Japan ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................