..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34838 กรวรินท์ ศรีสังข์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
2 34840 กัญญาภัค จันทราช ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
3 34855 บุญญาภา ทับทิม ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
4 34873 กชพร สุภาพร ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
5 34876 จังคนิภา ทองปลั่ง ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
6 34879 จิตภินันท์ จิตรสุระผล ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
7 34881 จุฑามาศ นาคชุมพล ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
8 34886 ณัฐพร อัมพรพฤติ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
9 34887 ธนิฏฐา ลิ้มพินิจกุล ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
10 34896 เพ็ญพิชชา เวียงไชย ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
11 34898 ภัทรนันท์ พลพุทธา ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
12 34899 ภัทรวรรณ สนธิพันธ์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
13 34902 รสริน มณีฉาย ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
14 34907 วิลาสินี ผลราวงษ์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
15 34911 อริสรา เกตุภู่ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
16 34915 ขวัญชีวา เฉลิมพรต ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
17 34917 จิดาภา พันธุ์แสง ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
18 34919 ชณัณศยา พิชิตกุญชร ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
19 34923 ณัฏฐวรรณ จานปัญญา ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
20 34931 นาราภัทร ชมวิหก ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
21 34940 แพรพลอย ศรีพูล แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ไม่มี   
22 34945 วรรธิดา มาลาล้ำ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
23 34947 ศิรดา บี้สมบูรณ์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
24 34953 กัญชพร วรรณพฤทธ์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
25 34957 จันทรัสม์ ยิ้มพะ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
26 34992 กัญจน์อมล อุทก ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
27 34999 ฐิดาพร การสมมิตร์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
28 35002 ณัฐณิชา พงษ์ประเสริฐ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
29 35023 มนัสวี ปลื้มสุข ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
30 35030 อภิญญา โขงรัมย์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
31 35082 ดวงกมล พุทธิสาร ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
32 35083 ทิพย์ธรรมพร สุขเจริญ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
33 35085 ธมลวรรณ พรมนา ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
34 35126 ณัฏฐณิชา จรัสศรี ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
35 35197 ณัฐธิดา กิจที่พึ่ง ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
36 35198 ณัฐนิชา มงคลยุทธ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
37 35218 วรัชยา จิตรีธรรม ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
38 35341 ณัชชา พิลาผิว ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
39 35357 ศิโรรัตน์ เกตุอร่าม ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................