..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34893 พิชญาภา เจริญพานิช Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
2 34933 นิศามณี ขันธีสนธิ์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
3 34942 มนปพร ปั้นแพทย์ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
4 34949 สุภาวิตา เล้าพิทักษ์สันติ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
5 35000 ณัฐกมล พันธ์หลง ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
6 35021 ภัทรธิดา ทองสุข Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
7 35027 สุกฤตา ม่วงสุข ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
8 35042 ณัชชา จึงเบญจาภัฒน์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
9 35043 ณัฐชนันท์ ลำถึง ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
10 35055 ภัทรธิดา ก้อนนาค ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
11 35062 ศิรัชชา เกิดศิริ ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
12 35066 สุชานันท์ หาวิถี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
13 35068 สุพัชชา มหาโพธิ์ ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
14 35099 ศศิธร คงเกษม Content Creator ไม่มี ไม่มี   
15 35101 ศิวัชญา ชูชัยยะ JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
16 35124 ฐิตาภา ประเสริฐศรี ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
17 35131 นิสาชล บุตรยี่ Music ไม่มี ไม่มี   
18 35143 สิริพรรณ ยาวิราช ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
19 35150 ไอยลดา แจ่มนิล ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
20 35156 คุณารัตน์ กองสุจิต Music ไม่มี ไม่มี   
21 35158 ณัฏฐ์ชุดา พันธวิศวีรกุล ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
22 35178 รัชวิน วันธุรัตน์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
23 35205 นุชนาถ แจ้งธรรม ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
24 35217 วรรณพร สภาพพร Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
25 35219 วริศรา กันศิริ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
26 35221 ศศิธร พึ่งชอุ่ม ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
27 35226 ไอศิรา อนุพันธ์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
28 35231 จิราพัชร อุ่นทรพันธ์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
29 35249 พัฒน์นรี อัศวราชันย์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
30 35251 พิยดา เกษมสุข ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
31 35282 ธนิตา คำแน่น งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
32 35287 ปภาวดี บริบูรณ์ กรีฑา ไม่มี ไม่มี   
33 35320 นฤภรนุสรณ์ ทองศรี Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
34 35324 พชรพร ตะเพียนทอง ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
35 35326 พิชามญชุ์ บุญยืน ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
36 35333 สุวีณ์กร โถแก้วเขียว ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ไม่มี ไม่มี   
37 37331 ปัญญาทิพย์ ศรีวิสุทธิ์ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
38 37332 วรนิษฐา ภาคสุข Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
39 37333 วรรณ์ชนก ศรีสมร Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
40 37334 สุภาวิณี แพรดำ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................