..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34858 พรรณปพร กระแสร์ทิพย์ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
2 34895 พุทธมณี พุทธรักษา โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
3 34897 แพรวา ผ่องจิตร Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
4 34905 วรัชญา โห้สมบูรณ์ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
5 34909 ศิรภัสสร แย้มกลีบบัว กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
6 34910 อริศรา ขันธศักดิ์ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
7 34922 ฐิติรัตน์ บัวคอม Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
8 34924 ณัฐชา ค้ำชูชัยแสง Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
9 34937 พิชารัตน์ โพธิ์ภิรมย์ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
10 34939 พิมพกาญจนิ์ เอี่ยมครอง English พาเพลิน ไม่มี ไม่มี   
11 34944 วรรณรดา แก้วแดง English พาเพลิน ไม่มี ไม่มี   
12 34961 โชติกา แสงอำนาจเจริญ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
13 34968 ธมลวรรณ ตุ้มทอง รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ไม่มี   
14 34969 ธัญสิณีย์ รักศรี JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
15 34974 พัชรพร วิวัฒนเจริญชัย วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
16 34996 คุณัญญา ทอดสนิท Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
17 35009 นรกมล ศรีสุขแก้ว Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
18 35015 พรปวีณ์ ผดุงทรัพย์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
19 35050 นวรัตน์ ถิรเลิศวรโยธิน Content Creator ไม่มี ไม่มี   
20 35100 ศิริญญา ไวยทรัพย์ JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
21 35114 กัญญาณัฐ ทางกลาง Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
22 35120 จิรภัทร แก้วประเสิรฐ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
23 35136 พรรณิตา หมุดเพ็ชร์ Music ไม่มี ไม่มี   
24 35147 สุภัทตรา ศุภกรรม วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
25 35164 ธัญชนก ชมวนา วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
26 35187 สุพัตรา พิชัยรักษ์ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
27 35201 ธนัญชนก สุขเนตตรี งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
28 35253 ภัทรธิดา ผาสุขผล ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
29 35261 สาวิกา ไชยรังษี ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
30 35269 คัมภิรดา บัวเกิดฤทธิ์ Little girl guide ไม่มี ไม่มี   
31 35272 จิรัชยา ไผ่งาม Little girl guide ไม่มี ไม่มี   
32 35299 วนัสนันท์ สุขสมบูรณ์ Little girl guide ไม่มี ไม่มี   
33 35300 วลันดา ขันธลักษณ์ Little girl guide ไม่มี ไม่มี   
34 35321 ปณิชา เทอดไทย Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
35 35337 คณภร ดีอารมย์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
36 35340 ฐิติทนันท์ ฉิมเพ็ชร Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
37 37335 จรินทร์พร เงินอยู่ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
38 37336 ณวรา ทรัพย์วัฒนา งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
39 37337 โสรญา ใจปราณี ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) ไม่มี ไม่มี   
40 37338 เอื้อการย์ มะนะมุติ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................