..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 6
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34861 ภทรอร สมบัติ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
2 34904 วรวีย์ ตั้งรัตนเมธานนท์ Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
3 34914 เกศกนก ประเสริฐหล้า Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
4 34926 ณัฐริกา บุญนำ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
5 34932 นารีรัตน์ ทับปาน YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
6 34966 ณัฐวลัญช์ จันดาคูณ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
7 34989 อรณิชชา ไชโย ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
8 35010 ประภัสสร บำรุงไทย พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
9 35013 พรธิวา แพทย์สิทธิ์ ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
10 35016 พัชราภา คชารักษ์ A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
11 35017 พัชราภา ขันธพาลี ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
12 35019 ภคมน อันทชัย ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
13 35059 วรัญญา สุดเสือ A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
14 35094 ภทรกรณ์ พงษ์ศักดิ์ศรี บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
15 35096 เมธาวี หะยีฟุต ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
16 35103 สุภัคกวี ไกรสมโภชน์ ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
17 35112 กรรณิการ์ ศรียากูล คนสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) ไม่มี ไม่มี   
18 35138 ภัทรวดี บุญเงิน ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
19 35140 ศศิประภา รื่นยุทธ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
20 35180 วรดา ชินประหัษฐ์ สอวน.ชีววิทยา ไม่มี ไม่มี   
21 35191 กรกนก โกศลวุฒิ งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
22 35195 กัญญาวีร์ สมบัติทวี งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
23 35215 รุจิราภา สังข์ทอง YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
24 35223 สิริกานต์ อินทร์บุญญา คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
25 35238 ฐิติกา เกษแก้ว วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
26 35242 นันท์ทิชา โสดาจันทร์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
27 35243 นันท์นภัส แก้วประเสริฐสม สอวน.ชีววิทยา ไม่มี ไม่มี   
28 35246 ปพิชญา กาญจนนิมมาน คำคม ไม่มี ไม่มี   
29 35248 ปานรดา ยังสามัญ A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
30 35275 ชมคณา รอดพล สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
31 35277 ชัญญานุช พวงขจร A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
32 35286 ปพิชญา ศิริวโรดม วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
33 35306 ไอยวริญท์ เกิดวิเชียร Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
34 35312 ณริศรา ฤกษ์ทายี A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
35 35338 ชวินนุช ยุกติรัตน์ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
36 35359 ศุภิสรา เชยกลิ่นเทศ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
37 37339 กานต์พิชชา มณีสาร วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
38 37340 ปุณยาพร กาศคำสุข วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
39 37341 อินทิรา ศรีสังข์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................