..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 7
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34888 นภสิริ เทียนชัย วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
2 34913 กันตินันท์ สุภาพพร้อม วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
3 34916 เขมมิกา ศรีเริงหล้า วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
4 34928 ธัญชนก กล่อมจอหอ วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
5 34962 ฐิตินันท์ เชยหอม ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
6 34988 สุธีมนต์ วงศ์รัชตะเสวี Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
7 34991 กษมวรรณ ก้อนแก้ว ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
8 35022 ภูริชญา แก้วงาม เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
9 35032 กัญญาณัฐ แสงน้ำรักษ์ Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
10 35038 ชนันธิดา อินโตนด ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
11 35044 ณัฐชา กลิ่นบุญมา ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
12 35074 จันทร์นภา สวัสดิ์ ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
13 35088 บูรณี เกิดผล เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
14 35106 อมรรัตน์ ขาวโอภาส ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
15 35109 อาคิรา จันทร์กระจ่าง เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
16 35141 ศิริขวัญ ทองสวัสดิ์ วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
17 35210 พัทธ์ธีรา โนนสัง ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
18 35268 เขมจิรา แคล่วคล่อง เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
19 35276 ชมพูนุช ทันประโยชน์ วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
20 35284 นภศร จีระวัฒนะกุล เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
21 35291 ปัณฑิตา ภาคบุญ นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
22 35295 ภานรินทร์ จิตรโสภา นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
23 35319 ธิชา เว้งค์ เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
24 35332 สุชาวดี นาคเสนอินทร์ วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
25 35353 พัสตราภรณ์ หลาวเพ็ชร ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
26 37342 กชมน ทองพูลศรี นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
27 37343 กัญญาณัฐ ชัยพัฒน์ เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
28 37344 จารุพัฒน์ สวนชัง วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
29 37345 จิรัชญา สุพิชญ์ นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
30 37346 พรรษ์ณพร กระจ่างแพทย์ ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
31 37347 พัชรีวรรณ อุดมสรณ์ นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
32 37348 พิชชาภรณ์ เมณฑ์กูล ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
33 37349 ภัทรพร คงคาประเสริฐ ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
34 37350 ศรีตรัง ชูเพชร ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
35 37351 สายธาร มีจีนา นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
36 37352 สุชาดา ตุลวรรธนะ นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
37 37353 สุรารักษ์ ศรีเสงี่ยม วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
38 37392 พลอยณิชชา ภัคกุลนิธิพัฒน์ นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................