..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 8
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34862 ภิญญาพัชญ์ ไกรษรศิริ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
2 34878 จิดาภา ใจจำนงค์ ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
3 34903 วรภัคชญา ลือยาม Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
4 34920 ชัญญา ซำประเสริฐ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
5 34925 ณัฐณิชา ไหมทอง วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
6 34929 ธัญชนก กุลนิพัทธสรรค์ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
7 34983 วรัชยา ศิริจันทร์ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
8 35011 ปาริตา พรมมา ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
9 35034 กัญญาวีย์ บุญมี Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
10 35035 กานต์พิชชา พีระภาค ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
11 35036 กิตติญา หงษ์สง่า Content Creator ไม่มี ไม่มี   
12 35041 ฐิตาภา จงห่อกลาง ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
13 35077 จิรัชญา จาระ เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
14 35078 ชยาภรณ์ กระจ่างเย่า เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
15 35079 ญาณิศา หาสาสน์ศรี เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
16 35115 กัญญาพัชร ทองเปลี่ยน ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
17 35132 ประภาสิริ พุ่มจันทร์ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
18 35151 กฏชมลวรรณ กองรัมย์ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
19 35169 ปรียาภรณ์ เลิศชัย ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
20 35179 รินลดา มาสมบัติ ตะกร้อ ไม่มี ไม่มี   
21 35188 อภิรักษ์ รักษาดี Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
22 35192 กฤตติยากร คุ้มกัน วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
23 35196 กัลยากร แต้เจริญไชย ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
24 35199 ตรีทิพยนิภา มาลานนท์ คีตะมวยไทย ไม่มี ไม่มี   
25 35206 ปวรรัตน์ ใจเย็น รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
26 35230 กุลรดา ตั้งพาณิชกร แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ไม่มี   
27 35252 เพชรดา โตเสวก แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ไม่มี   
28 35271 จิรัชญา ดีเฉย งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
29 35278 ณัฎฐพัชร เชื้อสมบุญ งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
30 35279 ณัฐวลัย สว่าง งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
31 35285 บัณฑิตา ธรรมกาย Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
32 35290 ปัณฑารีย์ สีหมากสุข บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
33 35292 ปาณกวิน พนารี Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
34 35305 โสภิตา โคกศรี Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
35 35366 จิรนันท์ นิลกล่ำ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
36 37354 ชญาดา อัมพวา Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
37 37355 ภิรมณ สังข์สกุล ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
38 37356 วรรัตน์ เจริญทรง งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
39 37357 ศศิประภา ใจคำ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
40 37358 ศุภัชญา ดำริกิจเจริญ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................