..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 9
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 34889 นันทิชา อัศวสงคราม อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
2 34930 นันทิกานต์ นามฤทธิ์ กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
3 34934 ปวิชญา เวปุละ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
4 34948 สิรภัทร เฉลิมไทย กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
5 34964 ณพิชญา สิงครุธ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
6 34970 นวรัตน์ อยู่อ่อง วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
7 34993 กัลยาวีย์ เอกฉัตร Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
8 35001 ณัฐณิชา บุญปกครอง พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
9 35004 ธนัชญา ถวายนิล Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
10 35005 ธนัชญา มาศสถิตย์ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
11 35008 นพวรรณ รุจิธรรม Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
12 35014 พรนภัส ฉุนหอม พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
13 35018 พิชญา เชิงเขา พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
14 35025 เวณิตา หอมสุวรรณ ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
15 35029 สุภัสสรา บุญเง็ก เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
16 35048 นภัสวรรณ บุญปลอด อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
17 35049 นริสรา คุ้มวงศ์ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
18 35052 ปัทมาพร สิงห์เปรม Content Creator ไม่มี ไม่มี   
19 35063 ศิริกานดา ศรีโสภา ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
20 35092 เพชรลดา พิมพ์วงษ์ บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
21 35105 อมรรัตน์ ลียากาศ ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
22 35181 วรรณศิริ หวังประเสริฐ ตะกร้อ ไม่มี ไม่มี   
23 35184 ศิรินทร์ธร ฮวบสกุล Move Your Step ไม่มี ไม่มี   
24 35194 กัญญารัตน์ รุนจำรัส วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
25 35203 นพรัตน์ หมั่นมาก รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
26 35208 ปัทฐมาศ ดวงประทุม เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
27 35212 มาลินี สีนวล ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
28 35228 กานพู​ แก้วประไพ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
29 35235 ญาณิศา ศรีลาวงศ์ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
30 35237 ฐิตากร อิ่มสุวรรณ ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) ไม่มี ไม่มี   
31 35239 ดารารัตน์ สุขสวัสดิ์ แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ไม่มี   
32 35283 ธัญวรัตน์ ธิราชัย เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
33 35302 วิลาสินี ใจดี Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
34 35315 ดุสิตรา บุญมาวงศ์ กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
35 35358 ศุจินธรา สวัสดี งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
36 35362 อรกัญญา ฐินถาวร งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
37 35369 พิมพ์วรากร เพ็งคาสุคันโธ ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) ไม่มี ไม่มี   
38 37359 ทัสดา รุจิชีพ ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
39 37360 พัตร์พิมล ปัญญากุลพิทักษ์ ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) ไม่มี ไม่มี   
40 37361 สมฤดี คำสด ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................