..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33541 กานต์รวี อนันต์ธนถาวร Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
2 33542 เกจิ อุบลวรรณ์ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
3 33544 คุ้มขวัญ เดชไพบูลย์มงคล Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
4 33546 จิรธิดา กระแสสัตย์ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
5 33552 ธนัญญา สัมมาพรต Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
6 33554 นันท์นภัส ชินวัฒน์ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
7 33556 นัยน์ปพร เผือกคล้าย Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
8 33557 นิศารัตน์ ภู่ประเสริฐ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
9 33559 บุณณดา ธัญญวิกัย Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
10 33560 พชิรชา อรรถานิธี Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
11 33562 พรรษมน ศรีสมบัติ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
12 33564 พิมพิกาณ์ เดือนแจ่ม Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
13 33567 ภิญญาพัชญ์ มูลชาติ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
14 33572 สุณัฏฐา บวรไชยโรจน์ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
15 33583 จิณณพัต โหมดสุวรรณ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
16 33588 ชลิตา แก้วกัลยา Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
17 33592 ณัฐกาญจน์ บุญงาม Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
18 33609 มณฑาทิพย์ สุดกล้า Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
19 33611 วิรัญชณา น้ำใส Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
20 33620 อินทิรา ภาพยนต์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
21 33645 ปิยาพัชร รอดสะเอี่ยม Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
22 33652 วนาธร จุนเจริญวงศา Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
23 33657 สุกฤตา เฉื่อยฉ่ำ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
24 33668 ฉัตรฑริกา ผลากุล Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
25 33789 สิริกร ศรีสุข Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
26 34077 จิรภัทร ธรรมดี Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
27 34081 ชุติกาญจน์ เวชวสิษฐ์พล Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
28 34096 วิภาดา ศรีเศรษฐนิล Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
29 34114 เบญจพร เรืองเนตร Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
30 34115 เปรมทัทสิริ อยู่เกษม คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
31 34123 วรพิชชา ดีอารมย์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
32 36003 จรินทร เฉลิมนัย Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
33 36004 อินทิรา ภักเพียงจันทร์ Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................