..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 11
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33667 กิตติวรา ชัยเดช จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
2 33671 ฐิติรัตน์ ผรณสุวรรณ Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
3 33684 ฟาติมะ เอี่ยมมีชัย ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
4 33687 รัชดาภรณ์ บุญครอบ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
5 33688 ริษา ธรรมพร ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
6 33690 ลักษิกา ศุภกรรม ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
7 33693 วิภาพร ศิริคุณานนท์ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
8 33697 สุชัญญา ศรีสุวรรณ์ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
9 33701 อธิชา ธรรมวัตร ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
10 33702 อรจิรา จรจำรัส Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
11 33704 อิสราภรณ์ สายเสมาภควัฒน์ ศิลปะวัฒนธรรมจีน ไม่มี ไม่มี   
12 33709 กุลธิดา ศิริฉาย จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
13 33713 ชัชฎาภรณ์ จันทร์เพ็ญ งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
14 33715 ฐิติรัตน์ อัตตะสาระ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
15 33719 ณัฐธวดี โตสูง Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
16 33725 ปฐมาภรณ์ อยู่ไกล จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
17 33798 กจารินทร์ วรขม CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
18 33805 ชาคริยา คำกิ่ง ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
19 33806 ชุติกาญจน์ เทพิน CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
20 33808 ฐิติกานต์ พฤฒากรณ์ CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
21 33815 นฤพร วัดแก้ว CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
22 33850 ญาณิศา หาวงษ์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
23 33898 ณัฐนันท์ พิมพ์พันธุ์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
24 33941 ชรินรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
25 33980 เอมอร สัทธศรี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
26 33991 ฐิติมา วงษ์พระจันทร์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
27 33993 ณัชชา ผูกพันธ์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
28 34014 สายธาร ผุดผ่อง YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
29 34023 อัญชสา ไวยบท Content Creator ไม่มี ไม่มี   
30 34057 วรัชยา สุขศิริ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
31 34066 สโรชินี ตุ๊กตาทอง Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
32 34104 จิรัชญา เรืองประทีป Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
33 34107 ญาณิศา วิเศษสุข คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
34 34108 ญาณิสา ปิยะสิงห์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
35 36051 กิตติภรณ์ สมชาติ ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
36 36052 ณิชกานต์ ศุภนัตร บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
37 36053 ปุณยาพร ไกรวรรณ CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
38 36054 พรพิมล คิดพินิจ Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
39 36055 พัสราพร ทัดเทียม จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
40 36056 พิมพากานต์ ผ่องผิว จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................