..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 12
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33585 ชญานันท์ โสดามุข ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
2 33602 พนัชกร ป้อมแก้ว กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
3 33616 สุพิชชา ชุติมาทิพากร กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
4 33663 อริสา นุมาศ Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
5 33674 ณัฏฐวี ปรีชา Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
6 33681 เปรมสินี กนกสิงห์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
7 33683 พิมพ์มาดา ดาบมณี Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
8 33708 กัญญาวีร์ แสงทับทิม Enjoy Japan ไม่มี ไม่มี   
9 33724 นันท์นภัส บรรจงศิริ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
10 33741 ภารดี ประเสริฐสุข Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
11 33743 รัตนาภรณ์ มีทรัพย์ Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
12 33746 วิชญาพร ไวยวุฒิ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
13 33753 กนกพร วิสุทธิธรรม Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
14 33767 ธนิดา ดีพยุง คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
15 33785 วิรัลยุพา สรรเสิญ CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
16 33830 ภูริชญา แสงเวช Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
17 33838 สุประวีณ์ จำเนียร Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
18 33844 กชกร ช่วงอรุณ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
19 33848 ชาลิสา พิพัฒน์ธนสกุล Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
20 33892 กุลธิดา สร้อยธรรมา ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
21 33902 น้ำเพชร บำรุงพฤกษ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
22 33909 นาถลดา ชาตะนาวิน คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
23 33914 ภัทรธิดา ศรีธาวิรัตน์ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
24 33926 ศิรภัสสร หนูชูชัย คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
25 33927 สัณห์สินี สุขสโมสร ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
26 33944 ฐิติรัตน์ บัวสุวรรณ์ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
27 33951 ธัญชนก อินฤทธิ์ วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
28 33965 วริศรา รักซื่อ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
29 33969 สุพัชชา ศิริกุล บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
30 33976 อภิชญา แย้มปราศัย กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
31 34034 นันทัชพร ตรีลาภี ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
32 34046 ปิยดา สุขจิตร คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
33 34062 คิรประภา กิ่งกาญจน์วัฒนา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
34 34078 ชนาภา ไกรภิรมย์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
35 34102 จณิสตา รัมมะภาพ Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
36 34120 เมธาพร แจ่มมณี คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
37 36057 กวินธิดา พรมมา ธรรมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
38 36058 จันทกานต์ ทองโสม กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
39 36059 พรชนก ไวยจารีย์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
40 36060 พัชรธิดา ท้าวประสิทธิ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................