..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 13
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33576 กชกร สว่างเนตร คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
2 33628 ชลดา สุขสมพืช คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
3 33664 อาทิตพร สิรินต๊ะ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
4 33691 วริศรา แสงประไพ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
5 33692 วริสรา สุขประเสริฐ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
6 33699 สุพัชพิชชา ป้องชายชม Pi.R Band ไม่มี ไม่มี   
7 33706 กชพร เอี่ยมถิน K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
8 33710 เกณิกา เกิดมุด วงโยธวาทิต ไม่มี ไม่มี   
9 33718 ณัฐณิชา ทุภะบุตร คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
10 33728 ปวันพัสตร์ สุจริตกุล K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
11 33735 พิมพ์ภัทรา เปี่ยมแก้ว K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
12 33737 พิมพ์ลภัส เดชขจรเกียรติ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
13 33740 ภัทรวี พันธเวช จอมสุรางค์คอรัส ไม่มี ไม่มี   
14 33751 อทิวราห์ จันทร คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
15 33761 ชลมารค โพธิ์เกตุ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
16 33769 ธรรมนิสา วงษ์สงฆ์ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
17 33799 กนกลักษณ์ ชินะกุล คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
18 33820 พรรษญาดา มีวรรณภาค K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
19 33873 พรสรวง ปิ่นทอง ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
20 33877 มนัญชยา ชารี K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
21 33882 วริศรา รุจิชีพ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
22 33886 อภัสนันทน์ วงษ์สามารถ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
23 33901 นาตาชา ขันอิน คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
24 33905 ปภัสนันท์ ศุขธณี คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
25 33915 ภิยดา แสนบุดดา จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
26 33921 รุ้งนภา นิลนาม นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
27 33931 อภิชญา เลิศวิลัย คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
28 33966 ศุภารัตน์ ทับเอี่ยม K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
29 33998 ดาราวลี มั่นหมาย Move Your Step ไม่มี ไม่มี   
30 34040 ปณิตา บุญสถิตย์ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
31 34056 วรนุช อรุณบุญลือ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
32 34069 อรินลดา พลีขันธ์ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
33 34086 ธนัญญา สุผามาลา K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
34 34098 สาริศา อ้นบางเขน K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
35 36061 เกวลิน ประเสริฐหล้า K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
36 36063 พรรวรินทร์ หิมพานต์ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
37 36064 อัญญาลี่ กุพตะ K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
38 36065 ไอรฎา สุพัฒนจิราวัชร K-AHOLIC ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................