..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33597 นัฏฐากร สัตย์ธรรม Music ไม่มี ไม่มี   
2 33624 เกล็ดดาว คาน จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
3 34035 นาเดีย วังยูโซ๊บ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
4 34073 กานต์สิรี พงษ์เฉย จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
5 34076 ชัชญาภา เปรมกมลนันท์ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
6 34080 ชลัมพร คงมี จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
7 34087 นปภา ตุลาพันธุ์ พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
8 34089 นาถลดา ทัศนกุล จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
9 34091 ประภาภัทร คงไพศาล จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
10 34094 ภรณ์ชาดา ทองดีชนาสิน จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
11 34103 จิณัฐตา ลิมปมาลัยพร จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
12 34116 ปาลิตา กลิ่นจันทร์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
13 34118 ปุญญิสา แย้มกระจ่าง จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
14 34122 วนัสนันท์ คงสมบูรณ์ จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
15 34126 อชิรญา ทองวิไลไพสิฐ จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
16 34130 อายูมิ ซายามา คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
17 34817 กนกสิริ ทรงทับทิม จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
18 36005 กุลปริยา สังวรศิลป์ จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
19 36006 เกสรา ตรีเพชร์ จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
20 36008 ณัฐกฤตา วรรณสิงห์ จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) ไม่มี ไม่มี   
21 36009 วรรัตน์ ปากเพรียว พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................