..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33550 ณัฏฐณิชา มีสมศักดิ์ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
2 33571 สิริวิมล พิณเสนาะ ศาสตร์ศิลป์เทสี ไม่มี ไม่มี   
3 33573 สู่ขวัญ สุนทรประสาทพร โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
4 33581 เขมิกา มาลัย สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
5 33582 จรรยมณฑน์ เสมอหัตถ์ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
6 33589 ญาณิศา งามนิมิตร สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
7 33590 ฐิติยาพัทธ์ แสงจันทร์ ฟิสิกส์หรรษา ไม่มี ไม่มี   
8 33600 ปวีณ์นุช มาลี กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
9 33606 พิมพ์ณภา ยาณะ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
10 33612 ศศิวิมล อรุณรุ่ง กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
11 33614 ศิรีณัฐ ทรงสุภาพ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
12 33618 อภิษฎา พัฒนวิโรจน์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
13 33621 กชพรรณ จัยทัพ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
14 33622 กมลชนก จริตซื่อ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
15 33625 ครองขวัญ ปิลกศีริ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
16 33626 ชญานิษฐ์ ฤทธิ์อุดม คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
17 33634 ธมลวรรณ พงษ์พันธ์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
18 33638 ธัญญรัตน์ คำเต็ม วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
19 33640 นันท์นลิน ผาสุขโอษฐ์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
20 33643 ปัณณธร แย้มบุบผา เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
21 33647 พิชญาภา วงศ์สถิตย์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
22 33648 พิชามญชุ์ สังข์ทอง เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
23 33653 วรัชยา วงษ์ต่าย ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
24 33654 วริศรา ประสาทแก้ว ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
25 33655 สิริพร สุขีโสต ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
26 33659 สุพิชฌาย์ พุ่มศรีภักดิ์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
27 33660 อชิรญา แก้วทอง เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
28 33661 อนุสรา บุญมารักษ์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
29 33665 อารียา ภู่สกุล เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
30 33742 รณัฐนัน จุติสุขสันติ์ สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
31 33758 ฉัตรลดา จรัสเพ็ชร์ สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
32 33825 พิมพ์มาดา ม่วงยา สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
33 34025 อารีนา พงษ์เพศ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
34 34085 ธนัชชา อธิพรชัย สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
35 34093 พีรดา ตามสมัคร สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
36 34110 ณภัทร การเจริญ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
37 34111 ณัฐนันท์ สุภาษิต คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
38 34128 อนัญญา นนทนาท คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................