..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33543 ขวัญลักษณ์ แสนทนันชัย YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
2 33570 ศุภสุตา แก้วมณี วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
3 33574 อนัญญา ตะเคียนทอง วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
4 33575 อัณณ์ญาดา ปินใจ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
5 33577 กัญญาภัค เกิดวุฒิ ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
6 33578 กัญญาวีร์ โพธิ์ทอง หมอภาษา ไม่มี ไม่มี   
7 33586 ชนาภา อุบลม่วง YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
8 33603 พรกมล เกตุแก้ว YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
9 33604 พลอยชยา อุดมศิลป YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
10 33607 พิมพ์นลิน เกตุโกมล ธนาคารโรงเรียน ไม่มี ไม่มี   
11 33617 สุภัชชา พรหมศร ห้องเรียนสีเขียว ไม่มี ไม่มี   
12 33627 ชนาภา เปี่ยมมงคลชัย YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
13 33629 ชุติกาญจน์ บุญรื่น YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
14 33630 ญดาพร คล้ายบรรจง YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
15 33635 ธฤตวัน สว่างอารมณ์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
16 33650 มนัญชยา ธารีจิตร วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
17 33656 สิริรักษ์ แย้มนาม คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
18 33662 อภิชญา เคร่งครัด สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
19 33669 ชนม์นิภา มณีแดง สนุกกับSTEM ไม่มี ไม่มี   
20 33670 ญาณิดา ประสพสม สนุกกับSTEM ไม่มี ไม่มี   
21 33676 ทาริกา แตงน้อย วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
22 33677 ธัญพร บุญรัตน์ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
23 33678 ปริดา ยิ้มละม้าย วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
24 33685 มันทนา สมเครือ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
25 33707 กัญญาณัฐ ศิริเชิดฉันท์ ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
26 33716 ณพิชญา เดชบุญ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
27 33731 เปมิกา เชื้อท้าว ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
28 33747 ศุภิสรา แก้วนพภา ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
29 33748 สิริจรรยา รุจิธรรม ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
30 33759 ชญานิน ศรีอินทร์ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
31 33762 เชิญขวัญ พิณเสนาะ Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
32 33776 เปรมิกา ทรัพย์ประเสริฐ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
33 33784 วิภาวี กิจนพศรี วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
34 33814 ดลภัค ม้ามงคล สวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
35 33816 น้ำฝน ปลอดโปร่ง คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
36 33819 พบผกา สาพิณ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
37 33840 สุพัตตา ทองไหล วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
38 33897 ณัฐฐณิชา คงเพียร วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
39 33967 สวิชญา ปัญญายิ่ง วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................