..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33651 มัทนพร เหมคช ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
2 33673 ณัฏฐ์วรัชญ์ สุทธิจิตร ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
3 33682 พิชญ์สินี แสงจันทร์ วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
4 33694 ศิวัตรา อังสุโชติเมธี คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
5 33703 อารยา นัยพัฒน์ ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
6 33722 ทิพากัญญ์ เลิศฤทธิ์ ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
7 33745 วรรณพร สุขสมนาค ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
8 33749 สิริวิภา พิมพ์แบบบัว ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
9 33750 สุพิชชา ขันธรักษา ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
10 33772 เบญจพร แก้วรุณคำ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
11 33778 พิยดา มงคลคูณ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
12 33783 วรินยุพา เงินมาก อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
13 33791 สุนันทา ฤกษ์โอรส อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
14 33809 ณปภา ผลดี นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
15 33810 ณัฐชยา ด้วงทอง อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
16 33845 เขมจิรา อ้อยชัยศรี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
17 33853 ณรัชชา มีแสงนิล อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
18 33856 ณัฏฐนิช สกลไพร อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
19 33869 ปพิชญา หมั่นมี ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
20 33872 พรณภา ประเสริฐศรี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
21 33919 รัตนวดี อุบลบุตร ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
22 33923 วรางค์ภรณ์ แสงใยมณี ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
23 33947 ณัฐพร สุนทรวิบูลย์ ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
24 33978 อมรรัตน์ หารัตนี A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
25 34017 สุดารัตน์ ค่อนสอาด อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
26 34026 จิรัชยา ขาวยี่หล ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) ไม่มี ไม่มี   
27 34050 ภัคจิรา กำจร A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
28 34182 ณิศรา หลาวเพ็ชร อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
29 36010 กรรณิกา เพ่งทรัพย์ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
30 36011 กฤชญา ธรรมกันมา คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
31 36012 กัลยาณสิริ คงสมบูรณ์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
32 36013 ขวัญพิชา ชาววิวัฒน์ ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
33 36014 จิราพัชร สมาแต่ ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
34 36015 ณัฏฐ์สกุล ทวีโรจน์ศนากุล คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
35 36016 ปัณฑิตา อินต๊ะ สนุกกับSTEM ไม่มี ไม่มี   
36 36017 พรนภา มาลัยนาค คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
37 36018 พรพรรณ ล้อมสำโรง คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
38 36019 วริศา ฤกษ์อินทรีย์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ไม่มี   
39 36020 อิศราภรณ์ จำรูญบุญ ดวงดาวดาราศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................