..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 6
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33623 กัญจนา สังข์ทอง Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
2 33658 สุชานันท์ จันทร์แจ่ม คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
3 33666 กัญญาณัฐ กันสกุล อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
4 33679 ปัญญลักษณ์ เหลืองพยุง คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
5 33700 สุวพิชญาย์ณี บุตรสามบ่อ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
6 33705 อุทุมมาภรณ์ ข้าวสามรวง อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
7 33723 ธิดารัตน์ อุดมโชควรกุล อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
8 33756 ขวัญเพชร กิจงาม คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
9 33763 ญาณิศา จันทร์วุฒิยี Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
10 33766 ทักษพร ทองดีเลิศ Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
11 33770 นพวรรณ พัฒนจันทร์ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
12 33771 บวรลักษณ์ ประยูร อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
13 33773 เบญญาภา แสงสว่าง อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
14 33775 ปัทมวรรณ กลั่นน้ำทิพย์ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
15 33794 อรวรรณ ตามสอน คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
16 33818 ปรวี กลิ่นสุคนธ์ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
17 33852 ณภัทร รัมมะฉัตร อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
18 33860 ธิดารัตน์ โนนนาแซง ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
19 33867 เบญจมาศ แก้วรุณคำ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
20 33883 ศิรินภา เพชรพรมมาศ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
21 33906 ปิยพร จิตเขต คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
22 33942 ชัญญธร ปานแก้ว คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
23 33953 ธันยพร คงสมทอง คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
24 33964 ระพีพรรณ แก้วสกุณี Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
25 33975 อนันตญา บุญประกอบ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
26 33990 ชัญญานุช เหล่าเขตรกิจ ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
27 34001 พรชนก เรืองฤทธิ์ ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
28 34011 วนิดา เจริญพันธ์ อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
29 34012 วรัญญา สนไชย อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
30 34036 น้ำหนึ่ง มีทอง CSU ACTION! ไม่มี ไม่มี   
31 34070 ไอลดา สมร หมอภาษา ไม่มี ไม่มี   
32 36021 ฐิตินาถ ชูแก้ว Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
33 36022 พลอยไพลิน แสงทอง ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
34 36023 มินทร์ทิวา ลาวิชัย อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
35 36024 วิชิตา คำแสน Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
36 36025 ศศิธร บุญศรี อานาปานสติ ไม่มี ไม่มี   
37 36026 สุภชัญญา สุขนันท์ Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" ไม่มี ไม่มี   
38 36027 สุภารัตน์ ฉอ้อนโฉม วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
39 36028 อภิชญา ถวายทาน จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
40 36029 อุบลรัตน์ ประสพเนตร์ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................