..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 7
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33591 ณภัทร ประดับดี Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
2 33593 ณัฐณิชาช์นันท์ สกุลแพใหญ่ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
3 33696 สิริกร ผิวนวล Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
4 33712 จิรัชญา มีโพธิ์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
5 33714 ชุติกาญจน์ ทรัพย์สุขสำราญ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
6 33721 ทัตพิชา ยังทวีสุข ศิลปชีวภาพ ไม่มี ไม่มี   
7 33781 วราภา ทองสำริต Content Creator ไม่มี ไม่มี   
8 33790 สุชานุช ทองดี Content Creator ไม่มี ไม่มี   
9 33797 อินทุภา ใจแปง Content Creator ไม่มี ไม่มี   
10 33804 ชนาภัทร เหล่าทองสาร Content Creator ไม่มี ไม่มี   
11 33807 ญาณิชศา จตุรานนท์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
12 33828 ภัควรัณย์ อินทสุวรรณ์ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
13 33836 ศุภิสรา เกษเกษร Content Creator ไม่มี ไม่มี   
14 33837 สิริวิมล ร่วมเผ่าไทย Content Creator ไม่มี ไม่มี   
15 33884 สิรินันท์ ตรีพัฒน์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
16 33900 ธันยพร การีเวท Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
17 33903 นิศารัตน์ คงสมพงษ์ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
18 33907 ปุณยวีร์ ธาราวุฒิ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
19 33935 วรัชญาภรณ์ อัทธิ์ไพศาล Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
20 33936 กนกวรรณ นามวัฒน์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
21 33945 ณัฐชา รังมณี Content Creator ไม่มี ไม่มี   
22 33949 ดากานดา สมบูรณ์ผล Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
23 33950 ธนภร ทองชันลุก Content Creator ไม่มี ไม่มี   
24 33952 ธัญลักษณ์ บัลลังสผล Content Creator ไม่มี ไม่มี   
25 33971 สุภาวดี กิ่งพยอม เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
26 33986 กุลวดี จินดาเรือง Content Creator ไม่มี ไม่มี   
27 34006 พิมลพร สุทธิวัฒนาการ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
28 34007 เพ็ญพิชญา ยุทธนาพงศ์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
29 34009 รัฐนัฐดา ทิพย์สุวรรณ์ Content Creator ไม่มี ไม่มี   
30 34028 ชินาธิป เวกวิเชียร Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
31 34037 นิชานาถ มีเวที คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
32 34041 ปภาดา สีสุ่น Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
33 34044 ปารณีย์ ดำริห์พงษ์ Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
34 34059 วิรัญยา เกิดโภคี Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
35 34065 ษิญาภา วิจิตรภัทรกุล คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ไม่มี ไม่มี   
36 34124 วรัญญา หลวงเพชร คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
37 36030 พรรณภัทร จันทร์กระจ่าง ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
38 36031 วรกานต์ ทองไพจิตร ตะกร้อ ไม่มี ไม่มี   
39 36032 สุธาทิพย์ ควรเรียน Content Creator ไม่มี ไม่มี   
40 36033 อารดา บัวบุตร Content Creator ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................