..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33672 ณภัทร คล้ายบรรจง Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
2 33711 จิรภิญญา เพ็ชรไพโรจน์ รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
3 33717 ณัฐกฤตา ธนันชญานนท์ กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
4 33726 ปราณปริยา กระแสสัตย์ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
5 33782 วรารักษ์ เทศนิยม Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
6 33787 ศศิพิมพ์ ศรีจันทร์ คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
7 33821 พัทธ์ธิราภา อุบลบาล ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
8 33822 พาขวัญ ไพรชาญจิตร์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
9 33823 พาทินธิดา โชคค้า คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
10 33826 พิริษา ดอนจังหรีด อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
11 33829 ภัณฑิรา กิจจารักษ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
12 33832 มานิตา นาชะวี อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
13 33833 เมริสา ชมทิพย์ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
14 33834 วชิราพร บุตรแก้ว วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
15 33866 บุษบาวรรณ ตรีราวาส เทเบิลเทนนิส ไม่มี ไม่มี   
16 33874 พันพัสสา แสวงดี กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
17 33885 สุมิตรา อากาศเย็น หมอภาษา ไม่มี ไม่มี   
18 33887 อภิชญา ขาวเงินยวง ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
19 33895 ชลธิชา ปิ่นสลัก Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
20 33924 วรินทร รอดนุช วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
21 33933 อารยา สุมังคละกุล Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
22 33957 ปานไพลิน ไชยสิทธิ์ รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
23 33959 ปาลิตา วินิจโอภาส กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
24 33961 ผัลย์สุภา ดีใจยิ้ม กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
25 33968 สิริวิมล โพธิวิชัย ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) ไม่มี ไม่มี   
26 33974 อโณทัย แสงใยมณี Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
27 33992 ฐิติมา ไถ้ทอง ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
28 34004 พัศสร เขียวแก้ว Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
29 34024 อาริสา พิมพ์โครต วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
30 34027 จุฑามณี เอกพันธ์ วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
31 34031 ธนัชชา โชติมูล รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
32 34045 ปาริฉัตร วิงประโคน ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
33 34048 พิมพ์ชนก ดอนน้อย Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
34 34053 มาริษา กุลพล รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
35 36034 กชกร ชูนิล Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
36 36035 กัญญาณัฐ ดีสุระกุล วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
37 36036 ชาลิสา ปันวารี อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
38 36037 นัฐชพร สีระกำ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
39 36038 วิพาพร เกตุน้ำเที่ยง รักษ์ภาษาไทย ไม่มี ไม่มี   
40 36039 อชิรญา จิตใจกล้า จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................