..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 9
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33545 จิดาภา สุทธิธรรม พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
2 33553 ธัญญ์นรี ธนัสนิธิศักดิ์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
3 33561 วาริศา โพธิ์เงิน วิทย์สุขภาพ ไม่มี ไม่มี   
4 33579 กุลศิริ พลีขันธ์ กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
5 33584 จิดาภา เอิบกมล ฟิสิกส์หรรษา ไม่มี ไม่มี   
6 33598 นันทิชา ใจกล้า กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
7 33599 บุณยวีร์ ธรรมสุทธิ์ กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
8 33610 รัชดาภรณ์ ตาบโกไสย พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
9 33632 ณัฐวิภา เสียงหวาน พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
10 33646 พรทิพย์ คงประโยชน์ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
11 33649 ภัทรวรรณ รัตนไชย พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
12 33732 พัชราภรณ์ เอี่ยมวิสูตร์ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
13 33733 พัทธ์ธีรา ศรีนิล ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
14 33752 กชกรณ์ เกิดหิรัญ จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim ไม่มี ไม่มี   
15 33755 กัลยารัตน์ สุดวิไลย์ กรีฑา ไม่มี ไม่มี   
16 33765 ฐิติรัตน์ ประสงค์เศษ ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) ไม่มี ไม่มี   
17 33890 กรรณาภรณ์ โตแจ้ง Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
18 33904 เบญญาภา บัวบุตร คิดส์ คิด ไม่มี ไม่มี   
19 33920 รินรดา สังขพันธุ์ พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
20 33925 เวอโรนิก้า เอ็นเซ็คเว พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
21 33997 ดรัลพร พันธุ์พานิช ธรรมศึกษาชั้นเอก* ไม่มี ไม่มี   
22 34033 นรีกานต์ นาชะวี Make Digital Book ไม่มี ไม่มี   
23 34043 ปาณิสรา ยมประดิษฐ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
24 34071 กมลวรรณ อินทร์สว่าง Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
25 34074 เขมจิรา บำเรอจิต คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
26 34088 นันท์นภัส อ่วมประเสริฐ กีฬายิงธนู ไม่มี ไม่มี   
27 34090 ปฐิตารีย์ กังเซ่ง กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
28 34097 สาธิกา บุญมา กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
29 34100 หยาดทิพย์ ไวยนิยี กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
30 34101 กมลชนก อินทร์สว่าง Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
31 34109 ณฐมน สีระวัตร Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่มี ไม่มี   
32 34113 นิชาดา จัดแจง คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
33 34125 สิริมาส ขันคำ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
34 34127 อชิรญา เจ็ดสี A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
35 34129 อัจจิมา อะช่วยรัมย์ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
36 36040 รมัณยา แสงศิริ กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
37 36041 วริศรา จูมงคล กวีเยาวชน ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................