..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ยังไม่สมัครวิชาภาษาเลือก ชั้น ม.1
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
1 /