..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 36714 กัญญาภัค แก้วรักษา 1/1                    
2 36721 ณิชนันทน์ รัมมะกรี 1/1                    
3 36722 ณิชมน ปั้นดี 1/1                    
4 36723 ณิชาภา วานิชคาม 1/1                    
5 36735 วรหทัย เมฆดี 1/1                    
6 36738 ศิริญญา ถุงเงิน 1/1                    
7 36739 สิริกัญญา ทาศรี 1/1                    
8 36753 ชานิดา แก้วโพธ์กาง 1/2                    
9 36768 วนัชพร โขพิมพ์ 1/2                    
10 36771 วิรัลยุพา พินัยเสนาะ 1/2                    
11 36774 กัลยกร นาควะรี 1/3                    
12 36776 จิราภัทร์ เจริญศักดิ์วิริยะ 1/3                    
13 36780 ณัฐวลัย บุญประกอบ 1/3                    
14 36784 ปภาวรินทร์ นิลแก้ว 1/3                    
15 36790 พิมพ์ณดา โพธิ์ศรี 1/3                    
16 36796 ศุภิสรา ศิริสานต์ 1/3                    
17 36800 สุวีร์กาญจณ์ โถแก้วเขียว 1/3                    
18 36801 อนุดา เรืองจินดา 1/3                    
19 36802 อิทธญา อารีวงษ์ 1/3                    
20 36844 ขวัญชนก ทับทิมทอง 1/5                    
21 36849 ฐานิดา ภูบุญสองสวัสดิ์ 1/5                    
22 36852 ณัฐชนากานต์ จันเที่ยง 1/5                    
23 36861 เนรัญชลา การสมศักดิ์ 1/5                    
24 36862 บราลี สินธุอนุกูล 1/5                    
25 36865 ปัณรส สัญโญชน์วิทย์ 1/5                    
26 36873 พีชญา ประทุมมินทร์ 1/5                    
27 36879 ศศิพิมพ์ วัชรพนาพงศ์ 1/5                    
28 36880 สิริกร เอ็กเชือก 1/5                    
29 36898 นวินดา ปิ่นแก้ว 1/6                    
30 36912 วนัสนันท์ ฤทธิ์ทอง 1/6                    
31 36943 นภิสา พรหมสุคนธ์ 1/7                    
32 36953 เมธาพร พรมรักษ์ 1/7                    
33 36962 อาเครญา ยาพระจันทร์ 1/7                    
34 36972 ณพิชญา พัชรเกียรติ 1/8                    
35 36980 เบญญาภา คงชนะ 1/8                    
36 36996 มุฑิตา กลิ่นเทียน 1/8                    
37 37015 ณิชาภัทร พันธ์ยาง 1/9                    
38 37029 เพชรพลอยรัมภา เพิ่มพลัง 1/9                    
39 37039 อชิรญาณ์ คำหวาน 1/9                    
40 37042 ไอลดา ขันธครุธ 1/9