..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 37043 กชพร ปุ้ยไทย 1/10                    
2 37051 ชุติภ์ยา บี้สมบูรณ์ 1/10                    
3 37055 ธัญพิชชา ภูพิทักษ์ 1/10                    
4 37059 ปนัดดา กลินณศักดิ์ 1/10                    
5 37061 ไปรยา อรุณรัตน์ 1/10                    
6 37062 พรชิตา ศุภภาดล 1/10                    
7 37063 พรนัชชา ยิ่งยวด 1/10                    
8 37064 พรสินี จักร์กร 1/10                    
9 37069 ลลิตภัทร แพทย์สิทธิ์ 1/10                    
10 37071 วรกาญจน์ เงินเจริญ 1/10                    
11 37075 สิริรัตน์ จิตรัตน์ 1/10                    
12 37084 กันยากร โพธิ์สวัสดิ์ 1/11                    
13 37092 ฐานิดา แก้วเจริญผล 1/11                    
14 37093 ณัฐกฤตา ปาวีชัย 1/11                    
15 37098 ธนัญญา ศิลมั่น 1/11                    
16 37099 ธัชภร ชลคีรี 1/11                    
17 37101 นัทชา วินัยกิจ 1/11                    
18 37108 พรนภัส โพธิ์หอม 1/11                    
19 37111 พิชามญธุ์ อินสำราญ 1/11                    
20 37113 รดา คำเฉลียว 1/11                    
21 37114 รัชนก หิมพานต์ 1/11                    
22 37116 ลลิลทิพย์ แก้วสีดำ 1/11                    
23 37127 กิติมา งามคณะ 1/12                    
24 37130 ชนากานต์ นาคสินธ์ 1/12                    
25 37134 ญาณิศา จันทโชติ 1/12                    
26 37135 ณฐมน รติสกุลดิลก 1/12                    
27 37136 ณัชพันธ์ ตรวจนอก 1/12                    
28 37138 ณัฐิณี เส็งเกรียว 1/12                    
29 37140 ธมลวรรณ จันทร์ศรีเมือง 1/12                    
30 37145 ปภาวรินท์ มีประวัติ 1/12                    
31 37147 พรนัชชา โพธิ์หอม 1/12                    
32 37150 เพ็ญพิชชา ปักษี 1/12                    
33 37152 ภัคจิรา ภูหลง 1/12                    
34 37153 ภัทรพร จานุสังข์ 1/12                    
35 37157 ศิรภัสสร หวังผล 1/12                    
36 37158 สโรชา พรมจันทร์ 1/12                    
37 37159 สิริกาญจน์ เทพณรงค์ 1/12                    
38 37160 สุภารักษ์ สุขสาร 1/12                    
39 37161 อรนรินทร์ พัดโบก 1/12                    
40 37163 กชนิภา พิพิธกุล 1/13                    
41 37164 กมลชนก พยมโพธิ์ 1/13                    
42 37165 กัลยรัตน์ นิธิลาภ 1/13                    
43 37166 กุลธิดา ดนตรี 1/13                    
44 37167 จารุกัญญ์ สนธิเทศ 1/13                    
45 37170 ชุติกาญจน์ โฆธิพันธุ์ 1/13                    
46 37172 ณัฐวรา เฉลิมฉัตร์ 1/13                    
47 37173 ธวัลรัตน์ ดาวเรือง 1/13                    
48 37176 ธันยาพร แคล่วคล่อง 1/13                    
49 37177 นภัสสร ทวีพันธ์ 1/13                    
50 37178 นภาดา รังสิโย 1/13                    
51 37181 ปัญจรัตน์ หงษ์ทองคำ 1/13                    
52 37184 พัชรวีย์ พลีรักษ์ 1/13                    
53 37188 พุทธิมา หิรัญพานิช 1/13                    
54 37189 เพชรไพลิน ตวงโชคดี 1/13                    
55 37192 ลัดดาวรรณ วงษ์พรหม 1/13                    
56 37203 กวินตรา แย้มเจริญ 1/14                    
57 37204 กวินทรา บินอารี 1/14                    
58 37205 กัญจนพร บุญรีรัญ 1/14                    
59 37206 กุลปรีดา เพียรธัญกรณ์ 1/14                    
60 37207 จิตประภัสสร นาคบัว 1/14                    
61 37209 ชญานิศ พรมมิตธิกุล 1/14                    
62 37210 ชญานุข แสงพรหมวิหาร 1/14                    
63 37211 ชนัญชิดา ดุลยาภรณ์ 1/14                    
64 37212 ชนิกานต์ จันโสดา 1/14                    
65 37215 ญาณกร ยอดนิล 1/14                    
66 37218 ทิพย์รดา สุขสนิท 1/14                    
67 37219 ธีรกานต์ ศรีสุวรรณ์ 1/14                    
68 37221 ปรัชญาพรณ์ อิ่นแก้ว 1/14                    
69 37222 ปริยาภัทร สุมาลี 1/14                    
70 37224 ปาจรีย์ ขุนปักษี 1/14                    
71 37230 ภัสวัลย์ กองวุฒิ 1/14                    
72 37236 วชิราภรณ์ แก้วเลี้ยง 1/14                    
73 37237 วิภาดา เฟื่องอาวรณ์ 1/14                    
74 37239 สุชานารี ไตรสะดับ 1/14                    
75 37241 อทิตา แซ่โค้ว 1/14                    
76 37244 กวินธิดา สุขรำมิ 1/15                    
77 37248 ขวัญข้าว ไกรโรจน์ 1/15                    
78 37251 ณัฐชา วังใน 1/15                    
79 37255 ณิชานันท์ ภาคศิลป์ 1/15                    
80 37258 นพเก้า ม่วงขำ 1/15                    
81 37261 นิชนันท์ กายเพ็ชร 1/15                    
82 37267 ปลายฝน ธรรมนิยาย 1/15                    
83 37268 ปาณิศา สีหมากสุข 1/15                    
84 37269 พรนัชชา แสงจันทร์ 1/15                    
85 37273 พีรญาณ์ ดีเขียว 1/15                    
86 37278 ศิริรัตนาภรณ์ ทองย้อย 1/15                    
87 37284 กวินธิดา จงวงศ์พิพัฒน์ 1/16                    
88 37286 กัญญาวีร์ สุขพญา 1/16                    
89 37290 ณัฐกานต์ ตรีพล 1/16                    
90 37292 ณัฐญา คงสมบูรณ์ 1/16                    
91 37293 ณัฐฐา สุขุประการ 1/16                    
92 37296 ทิพย์ธารา อ้อคำ 1/16                    
93 37297 ธัญชนก พวงทอง 1/16                    
94 37301 นิรชา เจริญ 1/16                    
95 37302 พัชรินทร์ ภะมะรินทร์ 1/16                    
96 37303 ภครัช โสวาปี 1/16                    
97 37304 ภรภัทร สงวนวัฒนา 1/16                    
98 37305 ภัทรนันท์ กลึงกลม 1/16                    
99 37307 ภัสนันท์ เจริญสุข 1/16                    
100 37308 เมษา แสงไพโรจน์ 1/16                    
101 37309 ลภัสภาส์ มานะกุล 1/16                    
102 37310 วรินดา พลีรักษ์ 1/16                    
103 37312 วโรชา ดนตรีไทย 1/16                    
104 37313 วลิษา จิตตคาม 1/16                    
105 37316 สิริมา ขันธรักษา 1/16                    
106 37317 สุนิษา มติยาภักดิ์ 1/16