..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 36713 กฤตยา น้อยทอง 1/1                    
2 36715 กีรติกันต์ ผาสุขถิน 1/1                    
3 36725 เบญญาภา เลขยันต์ 1/1                    
4 36730 ภาวินี หาญสนาม 1/1                    
5 36740 สุตาภัทร ตลับนาค 1/1                    
6 36747 จันทร์เพ็ญ พาลีพจน์ 1/2                    
7 36755 ณัฐณิชา นามบุญลา 1/2                    
8 36766 ลักษิกา ขันธมะ 1/2                    
9 36772 สุชญา การีกลิ่น 1/2                    
10 36777 จิราวรรณ โกรดประโคน 1/3                    
11 36779 ณัฐธิตา ชูตระกูล 1/3                    
12 36783 ธริญธร คงสมบุตร 1/3                    
13 36785 ปรายฉัตร ฉิมพาลี 1/3                    
14 36789 พิชญาภา ลิ้มสมวงศ์ 1/3                    
15 36864 ปณาลี สาลี 1/5                    
16 36867 ปุณณดา คงสมถวิล 1/5                    
17 36899 น้ำหนึ่ง ภาคอินทรีย์ 1/6                    
18 36901 ปณิตา พรมศรี 1/6                    
19 36910 ภคพร หารัตนี 1/6                    
20 36926 กันยาวีร์ แก้วกลม 1/7                    
21 36935 ณัฏฐณิชา ชูชื่น 1/7                    
22 36937 ณิชาภัทร รังษิโย 1/7                    
23 36954 เมธาวี ศรีเจริญ 1/7                    
24 36964 กัลญา ตาหมื่น 1/8                    
25 36965 กุลสตรี ศรีสมบัติ 1/8                    
26 36968 ขวัญพิชชา ศรีละคร 1/8                    
27 36974 ณัฏฐากร พุ่มกล่อม 1/8                    
28 36975 ณัฏฐาจิรากาญจน์ นายนนท์ 1/8                    
29 36976 ดากานดา เธียรประยูร 1/8                    
30 36977 นภัธศรา แสงมะหะหมัด 1/8                    
31 36984 ปารณีย์ มะกล่ำเเดง 1/8                    
32 36990 พลอยรุ้ง พรหมชัย 1/8                    
33 36993 พิมพ์นารา ศรีประทีป 1/8                    
34 37002 อรณิชญา นิลกล่ำ 1/8                    
35 37010 ญานิศา ทองปิ่น 1/9                    
36 37012 ณัฏฐณิชา วิจิตรโสภา 1/9                    
37 37032 วรรณา ไทยเจริญ 1/9                    
38 37041 อุรัสยา มะณีขาม 1/9                    
39 37120 ศุภิสรา โพธิ์ชีพันธ์ 1/11