..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 37046 กัญญาภัทร แดงนาเพียง 1/10                    
2 37052 ณัฐฐา ช่วยบุดดา 1/10                    
3 37082 อรวรรยา คำจำปา 1/10                    
4 37115 ลภัสชวัล มานะกุล 1/11                    
5 37162 ไอรดา บุญเรือน 1/12                    
6 37169 ชลิดา มีสมโภชน์ 1/13                    
7 37180 นิชาพร พวงมาลัย 1/13                    
8 37183 ปานวารี มงคลโชติรัตน์ 1/13                    
9 37185 พิชญาภา กาญจนสุนทร 1/13                    
10 37190 ภัทรวดี บุรกรณ์ 1/13                    
11 37191 รัสริณทร์ งามเจริญเลิศสิน 1/13                    
12 37194 วรกณิษฐ พิมาลัย 1/13                    
13 37195 สุชาดา รอดมณี 1/13                    
14 37197 สุมัทชา คงธารา 1/13                    
15 37202 อารินชญา วรรณรัง 1/13                    
16 37213 ชนิศา กลิ่นเนียม 1/14                    
17 37214 ชลธิชา ศรีนาคล้วน 1/14                    
18 37231 มณฑิกา ชูสังข์ 1/14                    
19 37234 รินรดี ยอดฤทธิ์ 1/14                    
20 37238 วีรยา ไกรทัต 1/14                    
21 37240 สุรดา เรือนแพ 1/14                    
22 37253 ณัฐนิชา ขันขาว 1/15                    
23 37257 ธารารินทร์ ขันธสิทธิ์ 1/15                    
24 37260 นลิตา อินทร์อ่อน 1/15                    
25 37272 พิชญาภัค กาญจนสุนทร 1/15                    
26 37276 มาริตา สีถั่ว 1/15                    
27 37277 ศิรภัสสร ขันธรักษ์ 1/15                    
28 37279 ศิริฬภัทร ชนบท 1/15                    
29 37295 ทวีริยา พรมราช 1/16                    
30 37315 ศุฐิชา เตชะวโรธรรม 1/16                    
31 37321 อารยา เทพเสาร์ 1/16