..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 37047 กัญพัชญ์ บำรุงสุข 1/10                    
2 37048 เกวลิน สงวนทรัพย์ 1/10                    
3 37073 วรินทร ตีระลาภสุวรรณ 1/10                    
4 37076 สุภัสสรา ชุมพล 1/10                    
5 37082 อรวรรยา คำจำปา 1/10                    
6 37089 ชญาภา ไกรชิด 1/11                    
7 37104 บุณยานุช ขันทอง 1/11                    
8 37106 ปิยวรรณ กสิพันธ์ 1/11                    
9 37117 วรกานต์ สังข์เมือง 1/11                    
10 37123 กมินชญา นาชะวี 1/12                    
11 37126 การดี วิเชียรวรรณ์ 1/12                    
12 37131 ชมพูแพร หวานทอง 1/12                    
13 37133 ญาณิศา เกิดกล้า 1/12                    
14 37137 ณัฐวรารินทร์ โกพลรัตน์ 1/12                    
15 37139 ทิพย์วารี เรืองบุญญา 1/12                    
16 37149 พิมพ์ชนก จันทร์งาม 1/12                    
17 37175 ธัญญาวรรณ ภูษา 1/13                    
18 37201 อัญรินทร์ มะลิซ้อน 1/13                    
19 37208 ชญานิน เนคมานุรักษ์ 1/14                    
20 37220 นิชนันท์ ภูมีนา 1/14                    
21 37227 พิชญธิดา บริพันธ์ 1/14                    
22 37228 ฟ้าใส เสนาพันธ์ 1/14                    
23 37242 อภิญญา สุขสมจิต 1/14                    
24 37243 กนกรดา วงศ์จัตุรภุช 1/15                    
25 37254 ณัฐมน ศาสตร์สาระ 1/15                    
26 37259 นภัสรพี นมเนย 1/15                    
27 37262 เนตรอัปสร ไวยบุญญา 1/15                    
28 37263 บุณยาพร พงษ์แสวง 1/15                    
29 37264 บุษญนันท์ ทองอินทร์ 1/15                    
30 37266 ปริญญกุล วงศ์อ่วม 1/15                    
31 37271 พิชญาณี ญาณลาภ 1/15                    
32 37287 กัณชลิกา สอนพันธ์ 1/16                    
33 37291 ณัฐชยา พลเมืองดี 1/16                    
34 37294 ณัฐณิชา จันทร์ทิพย์ 1/16                    
35 37320 อชิลดา เดชสนธิ 1/16