..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 36742 อารดา บรรพโต 1/1                    
2 36751 ชญานิศ เดชพัฒนะกิจ 1/2                    
3 36752 ชนาภา หรั่งเพชร์ 1/2                    
4 36757 ธนภรณ์ เปี่ยมจาด 1/2                    
5 36759 ปุญญิศา ไตรทศพร 1/2                    
6 36760 ปุณณานันท์ เหลืองสุวิมล 1/2                    
7 36761 ปุณณิชา ศิริยศ 1/2                    
8 36763 พิมนิสา ฉิมสุวรรณ 1/2                    
9 36770 วรัชยา เขี้ยวแก้ว 1/2                    
10 36782 ไทรปักษี แสนยาเจริญกุล 1/3                    
11 36791 พิมพ์มาดา นาคก้อน 1/3                    
12 36843 กันติชา กิจนิยม 1/5                    
13 36846 จิรภิญญา บุญยฤทธิ์ 1/5                    
14 36851 ณภัชชา เพิ่มผล 1/5                    
15 36853 ณัฐธนิสชา อัศวลักษณ์ 1/5                    
16 36855 ทิพยาภรณ์ บุญศรี 1/5                    
17 36860 น้ำมนต์ จิตรนิจ 1/5                    
18 36869 พัชรจิราภา สอนมัง 1/5                    
19 36872 พิชยารัชต์ ชะเอม 1/5                    
20 36882 สุภัทรา มากสินธุ์ 1/5                    
21 36884 กรณิศ ไหมทอง 1/6                    
22 36889 ชุติมันต์ จันทรัตน์ 1/6                    
23 36890 ณพิชญา สนสูงเนิน 1/6                    
24 36892 ณัฐชาอร วรรณอุ่น 1/6                    
25 36903 ปรียาดา อารีรักษ์ 1/6                    
26 36906 ปารมี ศรศิลป์ 1/6                    
27 36907 พัชญ์ทิตา ชัยฤทธิ์ 1/6                    
28 36916 สุภัสสร ศรีสงคราม 1/6                    
29 36917 อภิชญา นิกรวัฒน์ 1/6                    
30 36920 อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 1/6                    
31 36921 อาจรีย์ บุญโสม 1/6                    
32 36931 ญานิกา หงษ์ชัย 1/7                    
33 36951 ภัทรติกานต์ นาคจังหวัด 1/7                    
34 36969 จิรภัทร อร่ามศรี 1/8                    
35 37024 พรภัทรกุล ชัยงาม 1/9                    
36 37034 วิภาดา พรรณสังข์ 1/9                    
37 37036 ศิรินทิพย์ แก้วสีดำ 1/9                    
38 37077 สุภาวิตา ศิริมงคล 1/10                    
39 37217 ณัฐชากรณ์ นวนจันทร์ 1/14                    
40 37275 ภิญญาพัชญ์ มุกดา 1/15