..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 37044 กวินธิดา ปามุทา 1/10                    
2 37049 จุฑาทิพย์ ขันธแสง 1/10                    
3 37050 ชัญษร สุขสำราญ 1/10                    
4 37053 ธนวรรณ เรืองประยูร 1/10                    
5 37068 เพ็ญสุข เรืองศรี 1/10                    
6 37070 วนิดา ศิริไชย 1/10                    
7 37072 วรกานต์ การเนตร 1/10                    
8 37078 อทิตจญา นิรภัย 1/10                    
9 37088 ชญานุตม์ เดชศร 1/11                    
10 37096 ธนรัตน์ โอสถ 1/11                    
11 37100 ธัญชนก ทองมา 1/11                    
12 37112 พิมพ์ชนก คงสุวรรณ์ 1/11                    
13 37118 วราพร อาสมานพันธ์ 1/11                    
14 37121 อภิรมล รอดเจริญ 1/11                    
15 37122 อริษา อินทรธานี 1/11                    
16 37144 ปภาพินท์ เฉลิมโชติ 1/12                    
17 37146 ปิยะนุช จันทร์โชติ 1/12                    
18 37148 พิชญา ตรีลพ 1/12                    
19 37168 ชมพูนุท กิจไพบูลย์รัตน์ 1/13                    
20 37174 ธัญชนก ภูผาอินทร์ 1/13                    
21 37186 พิชยาภรณ์ ศรีนันทา 1/13                    
22 37200 อัญรินทร์ จิตรรัตน์ 1/13                    
23 37393 จิรัชยา จุงใจ 1/13                    
24 37229 เฟื่องฟ้า ตันชัยมงคล 1/14                    
25 37246 กัญญาพัชร แท่นรัตน์ 1/15                    
26 37270 พิชญธิดา ชูรัตน์ 1/15                    
27 37280 สุพนิดา ผ่องปัญญา 1/15                    
28 37281 ไอญาดา ผึ้งหลวง 1/15                    
29 37282 ไอยรดา ใยกะมุข 1/15                    
30 37318 สุพิชชา เชื้อนุ่น 1/16                    
31 37322 อารียา ศรีวัชรพงศ์ 1/16