..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 36717 จีรนันท์ บุญเขต 1/1                    
2 36719 ญาดา ไวยบุตรี 1/1                    
3 36729 พิมพิชา ขุนหมื่น 1/1                    
4 36731 มนพัสวี ภัคพลโรจนานนท์ 1/1                    
5 36737 วิริยาดา ชุติอาภากร 1/1                    
6 36767 ลัลณ์ลลิน เดชดวง 1/2                    
7 36778 ณัฐณิชา เกิดปทุม 1/3                    
8 36794 รินรดา โลหะสุวรรณ 1/3                    
9 36795 วศินี สง่า 1/3                    
10 36797 สลิลลา หมุดเพ็ชร์ 1/3                    
11 36857 ธนัญญา ภาคสุข 1/5                    
12 36863 บัณฑิตา ทองเชื้อ 1/5                    
13 36875 รุ้ง จียะพันธ์ 1/5                    
14 36876 วรรณวริน จันทะเลิศ 1/5                    
15 36877 วิมพ์วิภา จันทะเลิศ 1/5                    
16 36893 ณัฐพัชร์ พารอด 1/6                    
17 36894 ทัตพิชา เลขะพันธุ์ 1/6                    
18 36895 ธัญชนก จันทร์อ่อน 1/6                    
19 36897 ธัญวรัตม์ จรเสถียร 1/6                    
20 36905 ปัญฐิญา กองกุล 1/6                    
21 36909 พุทธรักษา ชาวเวียง 1/6                    
22 36911 มนัสวี มาลัยทอง 1/6                    
23 36915 ศศิพิมล เอนกศรี 1/6                    
24 36922 ไอยวริญ พิสิทธรัชต์ 1/6                    
25 36929 ชนิดาภา นาคแก้ว 1/7                    
26 36934 ณัฎฐ์ชยา สีสวาด 1/7                    
27 36938 ธณาลี พงษ์พันธ์ 1/7                    
28 36940 ธวัลรัตน์ เรื่อนแพ 1/7                    
29 36955 ลภัสกร คุ้มปากพิง 1/7                    
30 36978 นันท์นภัส อินทรสำอางค์ 1/8                    
31 36989 พรลภัส พันธุ 1/8                    
32 36991 พศิกา สมร 1/8                    
33 37003 กัญญาณัฐ พรมชาติ 1/9                    
34 37011 ณฐยา โกมลปาณิก 1/9                    
35 37019 นัชชา ขันธลักษณ์ 1/9                    
36 37020 เบญจวรรณ เพ็งบุญทัต 1/9                    
37 37026 พิชามญชุ์ พูลเพิ่ม 1/9                    
38 37031 ภูริชญา จินดาโชติไพศาล 1/9                    
39 37199 อัญชิษฐา โพธิ์สวัสดิ์ 1/13