..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 37066 พิชญธิดา วงษ์จำนงค์ 1/10                    
2 37067 พิมพ์พิชชา วงพยัฆค์ 1/10                    
3 37074 สลิสา หงวนประเสริฐ 1/10                    
4 37081 อมลรดา ทิโพธิ์คา 1/10                    
5 37083 กัญญาพัชร สุนทรสุข 1/11                    
6 37085 คีตภัทร เนื้อเย็น 1/11                    
7 37086 จิณห์นิภา ใจดี 1/11                    
8 37087 ชญานิศ บัวพิมพ์ 1/11                    
9 37090 ชัชรีญา แซ่เอ็ง 1/11                    
10 37091 ชิชา อาจวิไล 1/11                    
11 37094 ณัฐภัสสร สุขเนียม 1/11                    
12 37097 ธนัชญา โฉมจันทร์ 1/11                    
13 37102 นิชามณ สงวนงาม 1/11                    
14 37103 นิรชา รักษาชน 1/11                    
15 37105 ปภัสวรรณ ภาคบุญ 1/11                    
16 37107 ปุญญิศา เปล่งรัศมี 1/11                    
17 37109 พรสิวลี ทองทวิง 1/11                    
18 37110 พิชญาภัค พงษ์สุภาพ 1/11                    
19 37124 กัญญาวีร์ ดีขยัน 1/12                    
20 37125 กันยา ปีตวิบลเสถียร 1/12                    
21 37128 เกวลิน พวงเจริญ 1/12                    
22 37154 ภัทรศยา ภาควิชัย 1/12                    
23 37155 วรรณนรี เทพทิม 1/12                    
24 37171 ณัฐธิดา ศรีสังข์ 1/13                    
25 37179 นริศรา นิลคูหา 1/13                    
26 37182 ปัทมาภรณ์ ภู่นาค 1/13                    
27 37196 สุภาวดี บัวหลวง 1/13                    
28 37225 พลอยไพลิน ภาชนะ 1/14                    
29 37235 เรณุกา ขจรกสิรัตน์ 1/14                    
30 37249 ซินเวีย ศรีสมาน 1/15                    
31 37250 ณภัทร ตันฮะ 1/15                    
32 37265 ปนัดดา สุวรรณกิจ 1/15                    
33 37288 กานต์กวี กิจมล 1/16                    
34 37298 นพภัสสร เกษรโอสถ 1/16                    
35 37300 นันทิพร อำไพจิตร 1/16