..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 36718 ชญาภา รื่นอารมณ์ 1/1                    
2 36720 ฐิตาภรณ์ เพ็งกลิ่น 1/1                    
3 36726 ประภาโสม อุทยาน 1/1                    
4 36727 พิจิตตรา อัศวภูษิตกุล 1/1                    
5 36732 มินตรา สุบรรณพงษ์ 1/1                    
6 36736 วริศรินทร์ เผือดผ่อง 1/1                    
7 36741 อศิราห์ หอมนาน 1/1                    
8 36743 กมลลักษณ์ ฤทธิ์มี 1/2                    
9 36744 กวินทรา เริงสังข์ 1/2                    
10 36748 จิณัฐตา ยาบุษดี 1/2                    
11 36754 ณัฐญาณันท์ กุมุท 1/2                    
12 36756 ทิชา คงธารา 1/2                    
13 36764 ภชสร นายี่ 1/2                    
14 36765 รัตน์รัตน์ สิงห์โต 1/2                    
15 36773 กนกพร วิจิตรจรัลรุ่ง 1/3                    
16 36775 ขวัญพิชชา จันท์กะพ้อ 1/3                    
17 36781 ทักษพร โชติเสรีวิทย์ 1/3                    
18 36786 ปารมิตา ธาระพุทธ 1/3                    
19 36799 สุประวีฌ์ เทศนวน 1/3                    
20 36845 เขมจิรา สมพงษ์ 1/5                    
21 36848 ญาดาวดี จันทร์มาลา 1/5                    
22 36854 ณิศชาภัค อ่อมแก้ว 1/5                    
23 36859 นภัสนันท์ ตรีบุตรา 1/5                    
24 36874 เมทิกา สุทธิลักษณ์ 1/5                    
25 36881 สุธาสินี คำมี 1/5                    
26 36888 ชฎาพร จูพิทักษ์ 1/6                    
27 36900 นิชานันท์ อันธพันธ์ 1/6                    
28 36908 พัทธนันท์ นพวรรณ์ 1/6                    
29 36914 วรัญชลี เพียอำมาตย์ 1/6                    
30 36942 ธันย์ชนก แบบอย่าง 1/7                    
31 36948 พิมพลอย ประดับทอง 1/7                    
32 36949 ภรณ์พัชชา สมร 1/7                    
33 36960 ศศิกร ศิลาอ่อน 1/7                    
34 36999 อนาวิลา ไวยลาพี 1/8                    
35 37005 ไคริกา วรรณคำ 1/9                    
36 37023 พรไพริน เกตุน้ำเที่ยง 1/9                    
37 37040 อริสรา โห้สมบูรณ์ 1/9                    
38 37187 พีระดา สะแกคุ้ม 1/13                    
39 37289 ซีเดวี่ กุพตะ 1/16                    
40 37319 เสาวภาคย์ หงษ์ทองคำ 1/16