..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 37045 กัญญาณัฐ สีคร้าม 1/10                    
2 37054 ธนิดา จันทร์กระจ่าง 1/10                    
3 37056 ธันยพร แซ่อึ้ง 1/10                    
4 37057 นิชานาถ ปัญญานาย 1/10                    
5 37058 นิชาภา เกษรโอสถ 1/10                    
6 37060 ปภัสสร ไวยทิ 1/10                    
7 37065 พลวดี ศรีสมัย 1/10                    
8 37079 อธิติยา อ่อนหวาน 1/10                    
9 37080 อภัสรา บัวทอง 1/10                    
10 37095 ธนภร จันตะศรี 1/11                    
11 37119 วิรุฬห์กานต์ เชื้อรุ่ง 1/11                    
12 37129 ชญาพร เรืองประยูร 1/12                    
13 37132 โชติกา โกสัย 1/12                    
14 37141 ธัญวรัตม์ คำไสย์ 1/12                    
15 37142 ธิชา พัดเกิด 1/12                    
16 37143 บุษกร รักบุญ 1/12                    
17 37151 ภคนันท์ เสลา 1/12                    
18 37156 วรัญญา เชยสกุล 1/12                    
19 37198 อพิศรา จิตตคาม 1/13                    
20 37216 ญานิศา คำบุญ 1/14                    
21 37223 ปัญญารัตน์ ภู่เงิน 1/14                    
22 37226 พลอยศิกานต์ จันภิลม 1/14                    
23 37232 มนพร สุขประเสริฐ 1/14                    
24 37233 เมขลา หิรัญอาจ 1/14                    
25 37245 กษมา ม่วงงาม 1/15                    
26 37247 กันณิชา แจ้งเจริญ 1/15                    
27 37252 ณัฐณิชา มังคะลา 1/15                    
28 37256 ธมลวรรณ แฟงฟ้อย 1/15                    
29 37274 ภัคคมณฐ์ ขอวร 1/15                    
30 37283 กมลชนก ปักธงชัย 1/16                    
31 37285 กัญญาณัฐ ขันธิฉัตร 1/16                    
32 37299 นันทวรรณ สุวรรณคช 1/16                    
33 37306 ภัทรวดี วัฒนพันธุ์ 1/16                    
34 37311 วรินรำไพ ถาวรกัลปชัย 1/16                    
35 37314 วารีลักษณ์ โพธิ์พฤกษ์ 1/16